Biocider og bakterier av arten Wolbachia endobacterium

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/1623 av 29. oktober 2018 i samsvar med artikkel 3 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 om Wolbachia trans-infiserte mygg brukt til vektorkontroll

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1623 of 29 October 2018 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council on mosquitoes non-naturally infected with Wolbachia used for vector control purposes

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.2.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.3.2019)

Sammendrag av innhold
Beslutning (EU) 2018/1623 er utarbeidet etter henvendelse fra Frankrike for å få avgjort om bakterier av slekten Wolbachia eller formuleringer som inneholder bakterien brukt for ikke-naturlig infisering av mygg for vektorkontroll, og om mygg infisert med bakterien er biocidprodukter eller behandlede produkter i henhold til biocidforordningen.

Infisering av mygg med bakterien reduserer evnen enkelte mygg har for å overføre visse patogene virus og parasitter ved å påvirke patogenene inne i myggen, og legger også til rette for reproduksjon av infiserte hunnmygg og dermed spredning av bakterien i myggpopulasjonen. Vektorkontroll baseres på utslipp av ikke-naturlig infisert mygg til en myggpopulasjon for å redusere deres evne til å overføre visse patogener til mennesker.

Bakterier av slekten Wolbachia eller enhver formulering med bakterien brukt til ikke-naturlig infisering av mygg for vektorkontroll defineres som et biocidprodukt i produkttype 18 (insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr) i henhold til biocidforordningen. Ikke-naturlig infiserte mygg defineres ikke som biocidprodukt eller behandlede artikler i henhold til artikkel 3(3) i biocidforordningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordningen (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. april 2017 nr. 480 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på "Competent Authority" møter og "Standing Committee on Biocidal Products". Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 29. oktober 2018 og ble publisert i OJ 30. oktober 2018. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 8. februar 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.09.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.10.2018
Anvendelsesdato i EU
19.11.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.12.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
08.02.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.02.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.02.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.02.2019
Anvendes fra i Norge
08.02.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018D1623
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro