Biociddirektivet: inkludering av kobberhydroksider og -karbonat som aktive stoffer

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2012/2/EU av 9. februar 2012 som endrer europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF for oppføring av kobber(II)oksid, kobber(II)hydroksid og basisk kobberkarbonat som aktive stoffer i vedlegg I til dette

Commission Directive 2012/2/EU of 9 February 2012 amending Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council to include copper (II) oxide, copper (II) hydroxide and basic copper carbonate as active substances in Annex I thereto

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 9.10.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.10.2012)

Sammendrag av innhold
Ved direktiv 98/8/EF - biociddirektivet - ble det innførte regler om godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter på EØS-markedet.
Ved direktiv 2012/2/EU inkluderes stoffene kobber(II)oxid, kobber(II)hydroxid og basisk kobberkarbonat som aktive stoffer i vedlegg I til direktiv 98/8/EF til bruk i trebeskyttelsesmidler (produkttype 8). Det knyttes strenge betingelser til godkjenning av produkter som inneholder disse stoffene.
Når medlemsstatene vurderer søknader om godkjenning av et produkt skal de legge særlig vekt på de deler av miljøet og befolkningen som ikke er omfattet av risikovurderingen på fellesskapsnivå, og som kan utsettes for produktet. Videre skal det ved bruk av aktuelle produkter, som er godkjent til industriell bruk og/eller bruk av fagfolk, benyttes verneutstyr.
Som følge av risiko vurdert i forhold til det akvatiske miljø og jord kreves det at nylig behandlet trevirke etter behandling dekkes til ved lagring eller lagres på ugjennomtrengelig grunn. Eventuell avrenning skal samles til gjenbruk eller destruksjon.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten;
Hovedrettsakten - direktiv 98/8/EF biociddirektivet - er hjemlet i traktatens artikkel 100 a.

Rettslige konsekvenser;
Biociddirektivet (direktiv 98/8/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2003 ved EØS-komitébeslutning nr. 32/2003 og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004.
Gjennom bestemmelser i direktiv 2012/2/EU inkluderes stoffene kobber(II)oxid, kobber(II)hydroxid og basisk kobberkarbonat som aktive stoffer i vedlegg I til direktiv 98/8/EF. Gjennomføring av direktiv 2012/2/EU vil skje ved endringer i biocidforskriften. Høringsdokumentene om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesidene til Klima- og forurensningsdirektoratet www.klif.no.

Økonomiske/administrative konsekvenser;
Kostnader forbundet med gjennomføring av inkluderingsdirektiver vil for myndighetene være knyttet til behandling av produktgodkjenning, kostnadene dekkes gjennom gebyrer, jf biocidforskriften § 34 og vedlegg 4 (gebyrsatsene).

Bestemmelsen er i tråd med artikkel 25 i biociddirektivet (98/8/EF) om at kostnader forbundet med forvaltning av biociddirektivet skal dekkes gjennom gebyrer. Kostnader for aktører er knyttet til utarbeidelse av datagrunnlag for søknader og gebyrer knyttet til produktsøknader. Gjennomføring av inkluderingsdirektiv gir et harmonisert marked med like rammebetingelser for både norsk og europeisk industri i forbindelse med ev søknader om å bruke de aktuelle stoffene i trebeskyttelsesmidler.

Gruppe 2;
Direktiv 2012/2/EU er vurdert til å omfattes av gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Direktiv 20112/2/EU er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling.
Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesidene til Klima- og forurensningsdirektoratet www.klif.no.

Vurdering
Direktiv 2012/2/EU er en oppfølging av bestemmelser i direktiv 98/8/EF. Direktiv 98/8/EF er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett (biocidforskriften).

Det er viktig at Norge får tilsvarende oppdatert regelverk på området som resten av EØS-området. Et aktivt stoff (biocid) kan bare inkluderes i vedlegg I dersom det har vært gjennom en grundig risikovurdering, og konklusjonen er at det ikke er uakseptable helse- og/eller miljørisiko knyttet til bruk av stoffet. En godkjenning av et aktivt stoff (biocid) er alltid knyttet til en gitt type biocidprodukt, og er derfor begrenset til ett eller flere bestemte bruksområder. Dette innebærer en kontrollert bruk av stoffet. En slik kontrollert bruk av det aktuelle stoffet bidrar til økt beskyttelse av miljøet og menneskers helse. Berørt norsk industri gis tilsvarende rammebetingelser og for norske myndigheter er det sentralt i forhold til håndhevelse å ha et oppdatert regelverk på området.

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Direktiv 2012/2/EU ble vedtatt 9. februar 2012.

Norge ved Klima- og forurensningsdirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket gjennom deltakelse på møter i EU-regi; Technical Meetings, i Competent Authority og Standing Committee. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er også i kontakt med berørte parter, herunder berørt norsk industri.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 162/2012 av 28. september 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
09.02.2011
Gjennomføringsfrist i EU
31.01.2013
Anvendelsesdato i EU
01.02.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 26, 27.4.2017, p. 193-197
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.06.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.09.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.02.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.10.2012
Anvendes fra i Norge
08.10.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012L0002
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro