Betingelser for omsetning av såkorn og frø fra fôrvekster: midlertidig unntak

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/160 av 24. januar 2019 om mulighet for midlertidig unntak fra betingelsene som stilles til sertifisert såvare krevd i rådsdirektiv 66/401/EØF og 66/402/EØF

Commission Implementing Decision (EU) 2019/160 of 24 January 2019 providing for a temporary derogation from the conditions required for certified seed provided for in Council Directives 66/401/EEC and 66/402/EEC

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.6.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder et midlertidig unntak fra kravene til sertifisert såvare. I rettsakten gis Sverige anledning til under visse betingelser å omsette 2525 tonn såvare produsert fra utsæd av klasse sertifisert av fôrvekster og 18240 tonn såvare av klasse sertifsert andre generasjon vårkorn, fram til 30. juni 2019. Bakgrunnen for rettsakten er den ekstreme tørken som førte til små avlinger i Sverige, sommeren 2018.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Relevant regelverk er forskrift 1. september 1999 nr. 1052 om såvarer. Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk regelverk.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.01.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.01.2019
Anvendelsesdato i EU
21.02.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.05.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D0160
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro