Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet isopyrazam i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1106 av 8. juli 2015 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 og (EU) nr. 1037/2012 når det gjelder vilkår for godkjenning av det aktive stoffet isopyrazam

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1106 of 8 July 2015 amending Implementing Regulations (EU) No 540/2011 and (EU) No 1037/2012 as regards the conditions of approval of the active substance isopyrazam

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.11.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.11.2015)

Sammendrag av innhold
Isopyrazam får endrede vilkår for godkjenningen. Stoffet er tidligere oppført i liste A i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011 (innlemmet i EØS-avtalen). Bakgrunnen for ny vurdering var at søker hadde frist på seg til å levere utfyllende dokumentasjon om metabolitter. Den nye dokumentasjonen skulle vært innlevert senest 31. mars 2015 i tråd med kravene i forordningene (EU) nr. 540/2011 og (EU) nr. 1037/2012. Det ble mottatt søknad om forlengelse av frist, og det ble funnet grunnlag for å utvide fristen for innlevering av dokumentasjon til 31. juli 2017.

Merknader
Listen over godkjente aktive stoffer til bruk i plantevernmiddel er gitt som en egen forordning, men de aktive stoffene er godkjent i medhold med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 (innlemmet i EØS-avtalen) om markedsføring av plantevernmidler. Listen over aktive stoffer ble videreført fra EUs tidligere regelverk på plantevernmiddel direktiv 91/414. Stoff som er på listen skal etter hvert revurderes etter de nye strengere reglene i forordning 1107/2009. EU har et eget program med planer om når det enkelte aktive stoffet skal revurderes.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Det at aktive stoffer legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få betydning både for myndigheter og private i Norge dersom preparater som inneholder slike aktive stoffer blir søkt markedsført og godkjent i Norge. EUs godkjenning av plantevernmidler er imidlertid en trinnvis prosess. Først vurderes det aktive stoffet på fellesskapsnivå. Deretter vurderes det aktuelle preparatet med ett medlemsland som saksbehandler, og til slutt gjøres det en nasjonal vurdering og godkjenning basert på det saksbehandlende landets rapport. Det er den trinnvise vurderingsprosessen, der det er den nasjonale vurderingen og godkjenningen som til sist får betydning for hvilke preparater som tillates i Norge og til hvilke bruksområder de blir tillatt brukt. Kostnader ved denne prosessen er beskrevet i omtalen av hovedforordningen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for handelsforenklinger og funnet relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten: Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation"

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Preparat med isopyrazam har vært søkt godkjent i Norge, men ble avslått på grunn av manglende dokumentasjon.

Status
Rettsakten er drøftet i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation" og vedtatt. Rettsakten ble publisert i Official Journal of the European Union 09.07.2015.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
08.07.2015
Anvendelsesdato i EU
10.07.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.11.2015
Anvendes fra i Norge
04.11.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1106
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro