Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet fluroxypyr i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/856 av 18. mai 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder betingelser for godkjenning av det aktive stoffet fluroxypyr

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/856 of 18 May 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance fluroxypyr

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 31.10.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.11.2017)

Sammendrag av innhold
Det aktive stoffet fluroxypyr er fra tidligere godkjent som plantevernmiddel til ugrasbekjempelse, og står på liste B i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011. Tilvirker har tidligere blitt pålagt å legge fram supplerende data for flere forhold. Ett av disse datasettene, om risiko for meitemark og organismer i jord, er nå framlagt og behandlet. Endringene i vilkår gjelder blant annet innføring av en grense for maksimalt innhold av N-methyl-2-pyrrolidon (NMP) som urenhet i stoffet. NMP har en mulig reprotoksisk effekt.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent. Dette stoffet er vurdert etter kriteriene i 1107/2009.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen skal kunne brukes i her i landet, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med dette aktive stoffet søkes godkjent i Norge vil saksbehandlingen dekkes ved gebyr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
På markedet som plantevernmiddel i Norge i flere yrkespreparater til bruk mot ugress. Bruksområder er blant annet gras i grøntanlegg, grasfrøeng og korn.

De endrede vilkårene med hensyn til NMP vil ikke ha noen praktisk betydning for de plantevernmidlene som er godkjent i Norge, da konsentrasjonen av NMP i disse allerede ligger under den nye grensen for maksimalt innhold av urenheten.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 27.10.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.03.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.05.2017
Anvendelsesdato i EU
18.06.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.09.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
27.10.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.10.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.10.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.10.2017
Anvendes fra i Norge
30.10.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0856
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro