Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen 'Tarragona'

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/316 av 21. februar 2022 om godkjenning av endringer til spesifikasjonene for den beskyttede geografiske betegnelsen ‘Tarragona’ (BOB)

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/316 of 21 February 2022 approving amendments to the specification for a Protected Designation of Origin or a Protected Geographical Indication (‘Tarragona’ (PDO))

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.2.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordning, dansk utgave)

(1) Kommissionen har behandlet den ansøgning om godkendelse af en ændring af produktspecifikationen for den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Tarragona«, der er indgivet af Spanien efter artikel 105 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

(2) Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 97, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013 offentliggjort ansøgningen om godkendelse af ændringen af produktspecifikationen i Den Europæiske Unions Tidende.

(3) Kommissionen har ikke modtaget indsigelser i henhold til artikel 98 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

(4) Ændringen af produktspecifikationen bør derfor godkendes, jf. artikel 99 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.02.2022
Anvendelsesdato i EU
20.03.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet