Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede geografiske betegnelsen ‘Willamette Valley’

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1164 av 12. juli 2021 om godkjenning under artikkel 99 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 av navnet ‘Willamette Valley’ (BGB)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1164 of 12 July 2021 conferring protection under Article 99 of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council on the name ‘Willamette Valley’ (PGI)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 23.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.12.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen går etter ordinær prosedyre.

Forordningen beskytter "Willamette Valley" som opprinnelsesbetegnelse på en vin fra USA under basisforordningen om blant annet vin (32013R1308).

Forordningen som beskytter opprinnelsesbetegnelsen, inneholder imidlertid ikke den tilhørende såkalte produktspesifikasjonen for betegnelsen. Hovedspesifikasjonene i den såkalte produktspesifikasjonen er tidligere publisert i Official Journal, for eventuelle innsigelser. Forordningens innledende "fortale" inneholder bare en note med referanse til publiseringen i Official Journal av hovedspesifikasjonene i den såkalte produktspesifikasjonen.

Det er de såkalte produktspesifikasjonene, med eventuelle godkjente endringer, som inneholder de detaljerte vilkårene for å kunne bruke de beskyttede geografiske betegnelsene eller opprinnelsesbetegnelsene på vin.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen er ikke EØS-relevant (vin med opprinnelse i "tredjeland", USA), og skal derfor heller ikke gjennomføres i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen er ikke EØS-relevant (vin med opprinnelse i "tredjeland", USA), og vil derfor uansett ikke medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser verken for virksomhetene, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det framgår av sektortilpasningene innledningsvis i Protokoll 47 til EØS-avtalen, at vinsamarbeidet i EØS ikke omfatter vin som har opprinnelse i "tredjeland". Dette framgår også av § 1 i den norske vinforskriften.

Denne vinen har opprinnelse i USA.

Konklusjon: Mattilsynet mener at forordningen ikke er EØS-relevant og at den derfor heller ikke skal tas inn i EØS-avtaleverket og ikke gjennomføres i norsk rett.

Status
Forordningen er fastsatt i EU og er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.07.2021
Anvendelsesdato i EU
05.08.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet