Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endrede spesifikasjoner for 'Roero'

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2044 av 18. oktober 2022 om godkjenning av endrede produktspesifikasjoner for en beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller enbeskyttet geografisk betegnelse (‘Roero’ (BOB))

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2044 of 18 October 2022 approving amendments to the specification for a Protected Designation of Origin or a Protected Geographical Indication (‘Roero’ (PDO))

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.10.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionen har behandlet den ansøgning om godkendelse af ændringer af produktspecifikationen for den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Roero«, der er indgivet af Italien efter artikel 105 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

(2) Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 97, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1308/2013 offentliggjort ansøgningen om godkendelse af ændringen af produktspecifikationen i Den Europæiske Unions Tidende.

(3) Kommissionen har ikke modtaget indsigelser i henhold til artikel 98 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

(4) Ændringen af produktspecifikationen bør derfor godkendes, jf. artikel 99 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.10.2022
Anvendelsesdato i EU
14.11.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet