Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endrede spesifikasjoner for 'Chianti Classico'

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2045 av 18. oktober 2022 om godkjenning av en vesentlig endring av varespesifikasjonen for en betegnelse som er oppført i registeret over beskyttede opprinnelsesbetegnelser eller beskyttede geografiske betegnelser ('Chianti Classico' (BOB))

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2045 of 18 October 2022 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Chianti Classico’ (PDO))

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.10.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 53, stk. 1, første afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012 behandlet Italiens ansøgning om godkendelse af en ændring af varespecifikationen for den beskyttede oprindelsesbetegnelse »Chianti Classico«, der er registreret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2446/2000 som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 216/2011 og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 267/2013.

(2) Da der er tale om en væsentlig ændring, jf. artikel 53, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1151/2012, har Kommissionen i medfør af artikel 50, stk. 2, litra a), i samme forordning offentliggjort ændringsansøgningen i Den Europæiske Unions Tidende.

(3) Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012, skal ændringen af varespecifikationen godkendes —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.10.2022
Anvendelsesdato i EU
14.11.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet