Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: annullering av beskyttelsen av opprinnelsesbetegnelsen 'Südburgenland (BOB)'

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1294 av 4. august 2021 om annullering av beskyttelsen av opprinnelsesbetegnelsen 'Südburgenland ' (BOB)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1294 of 4 August 2021 cancelling the protection of the designation of origin 'Südburgenland (PDO)'

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.8.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 19 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33 finder proceduren i artikel 94 og artikel 96 til 99 i forordning (EU) nr. 1308/2013 tilsvarende anvendelse på annulleringen af en beskyttet oprindelsesbetegnelse, som omhandlet i artikel 106 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

(2) Østrigs anmodninger om annullering af den beskyttede oprindelsesbetegnelse "Südburgenland" er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende , jf. artikel 19 i forordning (EU) 2019/33.

(3) Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 98 i forordning (EU) nr. 1308/2013, skal den beskyttede oprindelsesbetegnelse "Südburgenland" annulleres.

(4) På grund af annulleringen af den beskyttede oprindelsesbetegnelse "Südburgenland" skal betegnelsen udgå af EU's register over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser for vine, som omhandlet i artikel 104 i forordning (EU) nr. 1308/2013.

(5) Foranstaltningerne i nærværende forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.08.2021
Anvendelsesdato i EU
25.08.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet