Betalingskontodirektivet om rett til grunnleggende bankkonto, flytting av konto og sammenlignbare gebyrer

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/92/EU av 23. juli 2014 om sammenlignbarhet av kostnader forbundet med betalingskontoer, bytte av betalingskontoer og adgang til å opprette og bruke betalingskontoer med grunnleggende funksjoner

Directive 2014/92/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on the comparability of fees related to payment accounts, payment account switching and access to payment accounts with basic features

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.4.2021

EU-direktivet om forbrukerrettigheter knyttet til grunnleggende brukskontoer for betaling av varer og tjenester ble vedtatt 2014, men er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen. Direktivet tar sikte på å gi alle personer en mulighet til å opprette og bruke en betalingskonto til en rimelig pris uansett oppholdssted og økonomiske situasjon. Direktivet inneholder også bestemmelser om sammenlignbarhet av bankgebyrer for denne type kontoer og om retten til å flytte kontoer.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 09.12.2014)

Sammendrag av innhold
Direktivet tar sikte på å gjøre det lettere for forbrukere å sammenligne kostnader ved betalingskontoer med grunnleggende betalingstjenester, å etablere en enkel og rask prosedyre for forbrukere som ønsker å bytte betalingskonto, samt å gi alle forbrukere med lovlig opphold i EU mulighet til å opprette en betalingskonto med grunnleggende funksjoner. Direktivet forutsetter at det etableres en standardisert begrepsbruk (terminologi) for å gjøre det enklere for forbrukeren å sammenligne kostander (gebyrer) knyttet til ulike betalingstjenester. Medlemsstatene skal sørge for at forbrukeren også har tilgang til en nettside for sammenligning av kostandene for grunnleggende kontotjenester fra ulike tilbydere. Direktivet bygger dels på Europakommisjonens anbefaling om adgang til å opprette og benytte grunnleggende betalingskonto (2011/442/EU) som ble sendt på høring 30. januar 2012.

Direktivet berører både Justis- og beredskapsdepartementets og Finansdepartementets ansvarsområder.

Merknader
Gjennomføring av direktivet medføre behov for endring i norsk regelverk, herunder i finansavtaleloven.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for forbrukerspørsmål, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Departementet arbeider med et forslag til norsk implementering av direktivet, som når dette foreligger, vil bli sendt på alminnelig høring. Direktivet viser til EUs finanstilsyn (EBA). Direktivet vil ikke bli innlemmet i EØS-avtalen før EBA-forordningen er innlemmet. Videre vil visse sider av hvordan direktivet kan gjennomføres i norsk rett måtte vurderes i lys av hvordan EBA-forordningen tilpasses ved innlemmelse i EØS-avtalen. Det vises til eget EØS-notat om EBA-forordningen.

Vurdering
Direktivets betydning for norske interesser bør vurderes i lys av den kommende nasjonale høringen. Hovedlinjene i direktivet er imidlertid ivaretatt gjennom finansavtaleloven § 14 og bransjenormer om bytte av bankkonto. www.finansportalen.no synes å ivareta hovedkravene til en nettbasert prisportal. Direktivet vil ikke medføre vesentlige endringer av forbrukerens rettsstilling i norsk rett. Det er ikke identifisert negative konsekvenser for forbrukeren. I lys av arbeidet med gjennomføring av direktivet vil det bli kartlagt om direktivet vil styrke muligheten enkelte grupper forbrukere har til å få tilgang til grunnleggende betalingstjenester.

Direktivet medføre behov for endringer i norsk regelverk - bl.a. i finansavtaleloven.

Norske regler som gjennomfører direktivet vil kunne få rettslige-, økonomiske-, og administrative konsekvenser. Regelendringene vil få slike konsekvenser både for den aktuelle delen av finansnæringen og det offentlige som tilsynsmyndighet. For forbrukerne kan direktivet medføre økt konkurranse til fordel for forbrukerne.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene. Innlemming av direktivet i EØS-avtalen forutsetter inkorporering av EBA-forordningen med tilpasninger i EØS-avtalen. Se ovenfor under punktet "Sakkyndige instansers merknader".

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.05.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.07.2014
Gjennomføringsfrist i EU
18.09.2016
Anvendelsesdato i EU
18.09.2016
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.04.2021
Annen informasjon (EFTA/EØS)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
07.09.2017
Høringsfrist
15.12.2017
Lovproposisjon
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.12.2020
Annen informasjon