Bestemmelser om personlige forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse fra Kroatia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 467/2013 av 16. mai 2013 om endring av forordning (EF) nr. 206/2009 om import av personlige forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse, når det gjelder informasjon gitt i plakatene til reisende og befolkningen generelt

Commission Implementing Regulation (EU) No 467/2013 of 16 May 2013 amending Regulation (EC) No 206/2009 on the introduction into the Community of personal consignments of products of animal origin, as regards information to be provided in the posters to travellers and to the general public

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 24.10.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.05.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 206/2009, som oppstiller et forbud mot import av kjøtt og melkeprodukter (håndkjøtt) i reisendes bagasje eller ved små forsendelser til privat personer.

I forbindelse med at Kroatia ble medlem av EU fra 1. juli 2013 var det behov for å oppdatere "håndkjøtt"-regelverket. Endringen går ut på å fjerne henvisningen til Kroatia i plakatene nevnt i vedlegg III til forordning (EF) nr. 206/2009 fordi Kroatia nå fanges opp av betegnelsen "European Union/EU".

Oppdatering av tekst og vedlegg IV til forordning (EF) nr. 206/2009 når det gjelder Kroatias inntreden i EU er behandlet i den generelle gjennomgangen av rettsakter i forbindelse med Kroatias EU-medlemskap, forordning (EU) nr. 519/2013.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring av forordning (EF) nr. 206/2009 og vil tas inn i forskriften på samme tidspunkt som man gjennomfører forordning (EF) nr. 206/2009 i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten antas ikke å medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller befolkningen. Ettersom Kroatia nå er medlem av EU vil dette bety at det er mulig å kunne ta med seg kjøtt og melkeprodukter i håndbagasjen fra Kroatia og rundt i EU/EØS uten grensekontroll av varene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Forordning (EU) nr. 206/2009 er per tid ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EØS/EFTA-statene. Det forutsettes at forordning (EF) nr. 206/2009 og forordning (EU) nr. 467/2009 tas inn i EØS-avtalen samlet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.01.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.05.2013
Anvendelsesdato i EU
01.07.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
24.10.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet