Beskyttelsestiltak overfor klassisk svinepest i Slovakia

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/419/EF av 30. mai 2008 om endring av vedtak 2008/377/EF om beskyttelsestiltak overfor klassisk svinepest i Slovakia

Commission Decision 2008/419/EC of 30 May 2008 amending Decision 2008/377/EC concerning certain protection measures relating to classical swine fever in Slovakia

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Gjennomføres som hastesak ved forenklet prosedyre uten EØs-komitevedtak

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Den 11. april 2008 ble det påvist klassisk svinepest (KSP) i en svinebesetning i Slovakia. Med hjemmel i vedtak 2008/303/EF, senere erstattet av vedtak 2008/377/EC, har Mattilsynet allerede fastsatt forskrift 15. april 2008 nr. 360 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i svinebesetninger i Slovakia. Vedtak 2008/377/EC omfatter levende svin og avlsprodukter fra svin og innebærer i praksis et totalforbud mot samhandel og eksport av svin og svineavlsprodukter fra hele Slovakia.

I gjeldende rettsakt endres kun vedlegget til vedtak 2008/377/EF, dvs opplistingen av de områdene i Slovakia hvor restriksjonene skal gjelde; inntil nå har hele landet vært omfattet. På bakgrunn av resultater fra den epidemiologiske undersøkelsen som er utført, er det nå vedtatt at man skal redusere det området beskyttelsestiltakene skal gjelde til kun to regioner i Slovakia, nemlig Banskà Byrtica og Nitra. Forbudet mot innførsel av levende svin og avlsprodukter fra svin gjelder fra nå av kun for disse to regionene, mens restriksjonene for resten av Slovakia oppheves.

Merknader
I forskrift 15. april 2008 nr. 360 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i svinebesetninger i Slovakia er vedlegget endret.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.05.2008
Anvendelsesdato i EU
26.06.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.06.2008
Anvendes fra i Norge
10.06.2008