Beskyttelsestiltak overfor høypatogen fugleinfluensa (H5N1) i Kroatia og Sveits

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/494/EF av 25. juni 2009 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 i Kroatia og Sveits

Commission Decision 2009/494/EC of 25 June 2009 concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H5N1 in Croatia and Switzerland

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 7.11.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmes i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.11.2009)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er kun en forlengelse av gyldighetstiden for beskyttelsesvedtaket, fra 1. juli 2009 til 31.desember 2010.

Merknader
Endringene er kun i hjemmelsfeltet til forskrift 16.09.08 nr 1022 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i Kroatia og Sveits.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.06.2009
Anvendelsesdato i EU
01.07.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.06.2009
Anvendes fra i Norge
01.07.2009