Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/780 av 3. mai 2017 om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/247 om beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av høypatogen aviær influensa i visse medlemsstater

Commission Implementing Decision (EU) 2017/780 of 3 May 2017 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2017/247 on protective measures in relation to outbreaks of the highly pathogenic avian influenza in certain Member States

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 16.5.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.5.2017)

Sammendrag av innhold
Beslutning (EU) 2017/247 fastsetter risiko- og observasjonssonene som berørte EU-medlemsstater skal opprette ved utbrudd av høypatogen aviær influensa hos fjørfe eller andre fugler i fangenskap iht. artikkel 16(1) i direktiv 2005/94/EF og varigheten av tiltakene som skal iverksettes iht. artikkel 29(1) og artikkel 31 i direktiv 2005/94/EØF. Denne nye rettsakten endrer beslutning (EU) 2017/247. Endringene er at det er føyd til flere nye soner i Tyskland, Italia, Ungarn, Slovakia og Sverige som følge av flere nye utbrudd av aviær influensa av subtype H5 i disse landene. Det er også føyd til en ny observasjonssone i Ungarn som følge av utbrudd i Slovakia, nær grensen mot Ungarn. I tillegg er varigheten av tiltakene som skal iverksettes innenfor de franske risiko- og observasjonssonene forlenget.

Merknader
Rettslige konsekvenser
Norge blir ikke direkte berørt av rettsakten. Rettsakten krever derfor ikke gjennomføring i norsk rett.

Mattilsynets nettsider inneholder informasjon om aviær influensa. På nettsidene er det en direkte lenke til Kommisjonens nettside om aviær influensa. Denne inneholder informasjon om utviklingen i sykdomssituasjonen i EU, inkludert denne rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten bidrar til at det finnes en oppdatert oversikt over alle risiko- og observasjonssoner som er opprettet på grunn av utbrudd av høypatogen aviær influensa i EU til nå, uavhengig av hvilken subtype det er snakk om, samt varigheten av regionaliseringen. Den gjør det enklere for EU/EØS-statene, tredjestater og interessenter å holde seg orientert om sykdomssituasjonen. Dermed kan en unngå unødvendige forstyrrelser i samhandelen i EU/EØS, samt at tredjestater innfører uberettigede handelshindringer.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Rettsakten bidrar til at det finnes en oppdatert oversikt over alle risiko- og observasjonssoner som er opprettet på grunn av utbrudd av høypatogen aviær influensa i EU til nå, samt varigheten av regionaliseringen. Den gjør det enklere for EU/EØS-statene, tredjestater og interessenter å holde seg orientert om den epidemiologiske situasjonen. Dermed kan en unngå unødvendige forstyrrelser i samhandelen i EØS, samt at tredjestater innfører uberettigede handelshindringer.

Status
Rettsakten ble vedtatt etter skriftlig prosedyre den 27. april 2017. Rettsakten ble publisert i Official Journal den 5. mai 2017 og er innlemmet i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.04.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
03.05.2017
Anvendelsesdato i EU
05.05.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet