Beskyttelse av personopplysninger ved datautveksling med Sør-Korea

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/254 av 17. desember 2021 i henhold til forordning (EU) 2016/679 med hensyn til tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger i Republikken Korea i henhold til loven om vern av personopplysninger

Commission Implementing Decision (EU) 2022/254 of 17 December 2021 pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data by the Republic of Korea under the Personal Information Protection Act

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 8.7.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.5.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en kommisjonsbeslutning etter forordning (EU) 2016/679 (personvernforordningen) artikkel 45. Denne artikkelen gir kommisjonen fullmakt til å beslutte at et tredjeland har tilstrekkelig/adekvat beskyttelse av personopplysninger (adekvansbeslutning). Beslutningen fastslår at Sør-Korea har tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger. Dette innebærer at personopplysninger kan overføres til Sør-Korea uten at den behandlingsansvarlige må gå veien om et av de mer omfattende kravene til overføring i personvernforordningen kapittel V. Rettsakten innebærer dermed en forenkling for både private og offentlige virksomheter.

For å fastslå at Sør-Korea har et tilfredsstillende beskyttelsesnivå for personopplysninger, må det (jf. fortalepunkt 104 i personvernforordningen) undersøkes om de har et beskyttelsesnivå som "i hovedtrekk tilsvarer" beskyttelsesnivået i EU, slik det fremgår av personvernforordningen. I rettsakten viser Kommisjonen til at Sør-Korea har et slikt tilfredsstillende beskyttelsesnivå, sett hen til sør-koreansk personvernlov og garantier gitt i bilag til beslutningen. Det følger av fotnote 8 til fortalepunkt (5) i beslutningen at ved henvisninger til EU og EU-landene i beslutningen skal det også forstås EØS-landene. Videre fremgår av bilag 1 punkt II v) til beslutningen at når betegnelsen "EU" benyttes vil også EØS-landene omfattes, slik at de garantier som Sør-Korea har gitt til EU-landene også vil gjelde for Norge. Norske interesser vil dermed ivaretas på lik linje med EU-landenes.

For å sikre et nødvendig beskyttelsesnivå for personvernet også fremover, fremgår det av rettsakten at den skal evalueres om tre år og deretter hvert fjerde år fremover. Videre pålegges EU-kommisjonen en plikt til å følge opp eventuelle varsler eller tegn på at Sør-Korea ikke overholder personvernet slik som forutsatt i rettsakten, og foreta nødvendige tiltak for å avhjelpe.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutningen krever ingen endringer i norsk regelverk.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten legger til rette for enklere flyt av personopplysninger fra Norge til Sør-Korea. Norske selskaper og organisasjoner antas å få nytte av beslutningen, på linje med EU-landene, ved at overføring av personopplysninger til Sør-Korea kan skje uten å gå veien om mer omfattende krav i personvernforordningen kapittel V. Dette vil gi økonomiske og administrative besparelser for både næringslivet og offentlige organer.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger hurtigprosedyren og har ikke vært behandlet i spesialutvalget.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten trådte i kraft i EU 17. desember 2021. Etter personopplysningsforskriften §2 gjelder beslutningen fra samme tidspunkt også i Norge. Rettsakten har dermed allerede virkning for Norge.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.12.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.05.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
08.07.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.07.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022D0254
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro