Beskyttelse av fotgjengere og andre myke trafikanter

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 78/2009 av 14. januar 2009 om beskyttelse av fotgjengere og andre mye trafikanter og om endring av direktiv 2007/EF og opphevelse av direktiv 2003/102/EF and 2005/66/EF

Regulation (EC) No 78/2009 of the European Parliament and of the Council of 14 January 2009 on the type-approval of motor vehicles with regard to the protection of pedestrians and other vulnerable road users, amending Directive 2007/46/EC and repealing Directives 2003/102/EC and 2005/66/EC

Siste nytt

Felles EØS/EFTA-kommentar til EU-høring sendt til EU-institusjonene 27.10.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.4.2013)

Sammendrag av innhold
Forordningen er en av flere rettsakter som vedrører typegodkjenningsprosedyrer i henhold til direktiv 2007/46/EF. Forordningen endrer direktivets bilag I, III, IV, VI og XI. Endringene i bilagene består i all hovedsak av presiseringer av ordlyden i bilagene, samt korrekte hjemmelshenvisninger.

Forordningen stiller krav til konstruksjon og funksjoner for kjøretøy og frontalbeskyttelsessystemer til beskyttelse av fotgjengere, og skal erstatte direktiv 2003/102/EF og 2005/66/EF på dette området, uten at de tekniske kravene nødvendigvis blir strengere enn dagens direktiver.

Forordningen omfatter M1 og N1 -kjøretøy (personbiler og varebiler) slik disse er definert i godkjenningsdirektivet, samt separate tekniske komponenter til disse. For kjøretøy i gruppe N1, samt for M1-kjøretøy som er avledet fra N1-kjøretøy og som har totalvekt over 2500 kg, gjøres det unntak fra deler av de tekniske testene, jf. forordningens artikkel 2 nr. 2.

Bestemmelsene i forordningen skal benyttes fra 24. november 2009.

Vurdering
Forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kap 14 inneholder bestemmelser om kjøretøyets karosseri m.m. Forskriftens kap. 48 inneholder bestemmelser om kollisjonsegenskaper til bil. Forordningen vil erstatte dagens gjeldende regler for godkjenning av nye biler.

Vi kan ikke se at forordningen vil kunne få særlige konsekvenser for bedrifter i Norge som produserer slikt utstyr. Forordningen opphever dagens direktiver, uten å innebære særlige endringer i de tekniske kravene som gjelder på området. Rettsaktene som gjelder på kjøretøyområdet er svært tekniske, og EU ser det derfor som formålstjenlig å innføre denne typen regelverk ved forordninger i steden for ved direktiver, for å sikre best mulig overensstemmelse mellom de ulike lands krav.

Forordningen er relevant og akseptabel for Norge.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 10. februar 2012, beslutning nr. 6/2012. Rettsakten ble implementert gjennom ny forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.10.2007
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.01.2009
Anvendelsesdato i EU
24.02.2009
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 23.6.2016, p. 100-130
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.09.2010
Vedtatt i EØS-komiteen
10.02.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.02.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.02.2012
Annen informasjon (EFTA/EØS)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.01.2012
Anvendes fra i Norge
03.01.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0078
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro