Beredskap i elektrisitetssektoren: henstilling om bistandsmekanismen

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2020/775 av 5. juni 2020 om de viktigste elementene i den rettferdige kompensasjon og viktige lelementer som skal inkluderes i de tekniske, juridiske og økonomiske ordningene mellom medlemsstatene for anvendelse av bistandsmekanismen i henhold til artikkel 15 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/941 om risikoberedskap i elsektoren

Commission Recommendation (EU) 2020/775 of 5 June 2020 on the key elements of the fair compensation and other key elements to be included in the technical, legal and financial arrangements between Member States for the application of the assistance mechanism under Article 15 of Regulation (EU) 2019/941 of the European Parliament and of the Council on risk-preparedness in the electricity sector and repealing Directive 2005/89/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 12.6.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrekommandasjonen, dansk utgave)

(1) I artikel 194, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fastsættes det, at Unionens energipolitik i en ånd af solidaritet mellem medlemsstaterne sigter mod at sikre energiforsyningssikkerheden i Unionen.

(2) Hensigten med forordningen om risikoberedskab i elsektoren er at bidrage til gennemførelsen af målene for energiunionen, hvoraf energisikkerhed, solidaritet, tillid og en ambitiøs klimapolitik er en integreret del.

(3) Forordningen indfører en bistandsmekanisme mellem medlemsstaterne som et instrument til at forebygge eller styre elkriser i Unionen.

(4) Ved fastlæggelsen af de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre bistandsmekanismen, skal medlemsstaterne aftale en række tekniske, retlige og finansielle elementer i de regionale eller bilaterale ordninger og beskrive dem i deres risikoberedskabsplaner.

(5) For at bistå medlemsstaterne i gennemførelsen og efter at have hørt Elektricitetskoordinationsgruppen og Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) har Kommissionen udarbejdet disse ikkebindende retningslinjer om de vigtigste elementer, der bør indgå i sådanne ordninger

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.06.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet