Bekjempelse visse typer overførbare spongiforme encefalopatier: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1148/2014 av 28. oktober 2014 om endring av vedlegg II, VII, VIII, IX og X til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 angående forebygging av, kontroll med og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier

Commission Regulation (EU) No 1148/2014 of 28 October 2014 amending Annexes II, VII, VIII, IX and X to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.06.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.10.2015)

Sammendrag av innhold
Om vedlegg II – vilkår for oppnådd BSE-status
Vedlegget beskriver hva som kreves for at et land skal kunne oppnå kontrollerbar og neglisjerbar risiko for å ha BSE. Kravene er hentet fra Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) sin kode. OIE har endret koden, og det foreslås nå å ta inn disse endringene i TSE-forordningen. Bakgrunnen for endringen er at land med små populasjoner har måttet teste uforholdsmessig mange dyr for å oppnå poengene som kreves. Antall poeng som kreves er satt opp i tabell 2 som nå altså endres.

Om vedlegg VIII og IX – embryo og skrapesykestatus
I vedlegg VIII listes medlemsland som har status neglisjerbar risiko mht klassisk skrapesyke og land land som har fått godkjent sitt nasjonale overvåkingsprogram for klassisk skrapsyke. Østerrike har, som første land, fått godkjent status land med neglisjerbar risiko mht klassisk skrapesyke. De fjernes samtidig fra listen over land med godkjent program, da fordelene i handelssammenheng er større ved å stå på den andre listen.

Videre lemper rettsakten på kravene som stilles donordyr ved handel med embryo av småfe. Endringen kommer som en følge av en EFSA-rapport som sier det er neglisjerbar risiko å handle med embryo som stammer fra donordyr som er ARR heterozygote. Tidligere var det krav om donor måtte være ARR homozygot.

Om vedlegg VII og X – laboratorier, analyser
Her er det foreslått flere endringer, men det meste er oppdateringer og ikke av materiell art. Det er imidlertid lagt mer vekt på de nasjonale laboratorienes ansvar for å sikre pålitelige laboratoriesvar.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift nr. 595 av 30. mars 2004 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen av antall dyr som må testes for å oppnå nok poeng for en viss BSE-status er positiv for Norge. Dersom storfepopulasjonen vår øker og vi havner i en annen gruppe i tabellen, vil vi p.t. fremdeles klare å oppnå nok poeng til å beholde beste BSE-status uten å intensivere overvåkingen. Etter gammel tabell ville vi trolig ikke klart det. Rettsaken medfører for øvrig ingen endringer av økonomisk eller administrativ betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
28.10.2014
Anvendelsesdato i EU
18.11.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.05.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.06.2015
Anvendes fra i Norge
22.06.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1148
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro