Bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 162/2009 av 26. februar 2009 som endrer vedleggene III og X i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler om forebygging, kontroll med og bekjempelse av overførbare spongiforme encefalopatier

Commission Regulation (EC) No 162/2009 of 26 February 2009 amending Annexes III and X to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.11.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer to vedlegg i forordningen om overførbare spongiforme encefaplopatier (TSE-forordningen):

Vedlegg III: Storfeskrotter som har testet positivt eller usikkert mhp kugalskap (BSE) kan benyttes til produksjon av biodiesel. Etter biproduktsforordningen (EF) nr. 1774/2002 er dette kategori-1 materiale som kan benyttes til slik produksjon. Endringen gjøres for å speile åpningen i biproduktsforordningen.

Vedlegg X: Analysemetoder laboratoriene kan benytte for undersøkelser av TSE oppdateres iht OIE (Verdens dyrehelseorganisasjon) og CRL (Fellesskapets referanselaboratorium) sine anbefalinger:

- Immunohistokjemi, inkludert hurtigtester, kan nå brukes til å undersøke tilfeller mistenkt for kugalskap (BSE). Tidligere var det kun histopatologi som ble benyttet.

- Det er ikke lenger nødvendig med oppfølgende undersøkelser av tilfeller med atypisk skrapesyke. Bakgrunnen for denne endringen er en EFSA-rapport som sier at tilfeller av atypisk skrapesyke ikke kan forveksles med BSE.

- Listen over godkjente hurtigtester oppdateres ved at noen tester fjernes fra listen.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbar spongiform encefalopati (TSE).

Det er kun endringene som angår testkrav som er nye, siden endringen av vedlegg III er gjort for å oppdatere TSE-forordningen med eksisterende åpning i biproduktsforordningen. De nye testkravene blir allerede fulgt av Veterinærinstituttet og representerer derfor heller ikke noen reelle konsekvenser for institusjonen. Rettsakten medfører ikke administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akspetabel

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.02.2009
Anvendelsesdato i EU
19.03.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 49, 27.8.2015, p. 73-78
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.11.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.11.2010
Anvendes fra i Norge
11.11.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0162
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro