Bekjempelse av salmonella i visse tredjeland

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1291/2008 av 18. desember 2008 om godkjenning av kontrollprogrammer for salmonella i visse tredjeland i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 og liste over programmer for aviær influensa i visse tredjeland og endring av vedlegg I i forordning (EF) nr. 798/2008.

Commission Regulation (EC) No 1291/2008 of 18 December 2008 concerning the approval of control programmes for salmonella in certain third countries in accordance with Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council and listing of avian influenza surveillance programmes in certain third countries and amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 22.9.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.9.2009)

Sammendrag av innhold
Import til Fellesskapet av fjørfe eller fjørfeprodukter hvor det i sertifikatet er krav om overvåkningsprogrammer, kan bare gjøres fra tredjeland som har et slikt program på plass. Rettsakten endrer tredjelandslisten slik at det går frem hvilke tredjeland som har et slikt program på plass. Programmene skal være ekvivalente med programmene som gjenomføres i EU-landene, og godkjent av kommisjonen.

I sertifikatet for import av slaktekylling, skal det fremgå bruk av antimikrobielle midler og vaksiner som eventuelt er brukt. Sertifikatet endres i henhold til dette.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 18. desember 2008 nr. 1510 om helsemessige betingelser ved import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater.

Implementering av rettsakten medfører ikke plikt til notifisering til ESA.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.12.2008
Anvendelsesdato i EU
01.01.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.06.2009
Anvendes fra i Norge
25.06.2009