Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om kadmiumanoder til visse sensorer

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2016/1029 av 19. april 2016 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU når det gjelder unntak for kadmiumanoder i Hersch-celler til visse oksygensensorer som anvendes i industrielle overvåknings- og kontrollutstyr

Commission Delegated Directive (EU) 2016/1029 of 19 April 2016 amending, for the purposes of adapting to technical progress, Annex IV to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for cadmium anodes in Hersch cells for certain oxygen sensors used in industrial monitoring and control instruments

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.1.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.1.2017)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2011/65/EU (omtalt som RoHS 2) forbyr visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter. Vedlegg IV i direktiv 2011/65/EU omfatter stoffer som er unntatt fra restriksjoner (i hht 4(1) i direktiv 2011/65/EU) når det gjelder bruksområdene medisinsk utstyr og overvåknings- og kontrollutstyr. Kommisjonen mottok søknad om bruk av kadmium i utstyr som krever stor presisjon ved måling av syre. Kadmium finnes i anoder i Hersch-celler som benyttes i svært spesialiserte og presise oksygensensorer. Det finnes alternative oksygensensorer, men disse alternative teknologiene gir ikke samme presisjon, pålitelighet og nøyaktighet som Hersch-cellesensorer ved måling av meget lave nivåer av syreinnhold. Utvikling av en ny sensortype tar erfaringsmessig nær syv år for industrielle overvåknings- og kontrollutstyr. Ved direktiv (EU) 2016/1029 tilføyes nytt punkt 43 i vedlegg IV til direktiv 2011/65/EU. Gjennom nytt punkt 43 tillates bruk av kadmiumanoder i Hersch-celler for oksygensensorer som brukes i industrielle overvåknings- og kontrollutstyr og hvor det kreves en presisjon på under 10 ppm (det vil si hvor det kreves en følsomhet på under 10 milliondeler). Unntaket vil gjelde i syv år.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Direktiv 2011/65/EU ble innlemmet i EØS-avtalen i 2013 ved EØS-komitebeslutning nr. 67/2013. Direktiv 2011/65/EU er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 26. juni 2013 nr. 811 om endring i forskrift av 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i produktforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om kommende/nye endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten ble vedtatt 19. april 2016 og publisert i OJ 25. juni 2016. Norge deltar aktivt i det pågående arbeidet i EU knyttet til dette regelverket, herunder deltakelse i RoHS 2 Delegated Acts Expert Group, og med faglige innspill til utvikling av regelverket. Norge har gjennom hele prosessen i arbeidet med RoHS 2 gitt innspill og kommentarer. Norge gir også innspill og kommentarer når unntak fra RoHS 2 diskuteres og er på høring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.04.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
19.04.2016
Gjennomføringsfrist i EU
30.04.2017
Anvendelsesdato i EU
30.04.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 36, 15.6.2017, p. 101-102
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.07.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.01.2017
Anvendes fra i Norge
16.01.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016L1029
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro