Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntaksbestemmelser for kvikksølv i kompaktlysrør med én sokkel og med levetid på minst 20 000 timer

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommmisjonsdirektiv om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av kvikksølv i (kompakte) lysrør med én sokkel, for generelle formål < 30 W med en levetid på minst 20 000 timer

(In preparation) Commission Delegated Directive amending, for the purpose of adapting to technical and scientific progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for the use of mercury in single capped (compact) fluorescent lamps for general lighting purposes < 30 W with a lifetime equal to or above 20 000 h

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 1.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.6.2021)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2011/65/EU (RoHS ) fastsetter regler om begrensning av visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter).

Kommisjonen har mottatt søknad om unntak fra RoHS, vedlegg III, vedrørende bruk av kvikksølv i lysrør med én sokkel, til generelle formål, < 30 W med en levetid på minst 20 000 timer.

Kommisjonen foreslår at dagens unntak ikke fornyes, og at det gis en overgangsperiode på 18 måneder fra vedtaket publiseres. Dette begrunnes med at det fins gode alternativer til denne type kvikksølvholdig belysning tilgjengelig på markedet, og at kostnader forbundet med at unntaket ikke fornyes, er mindre enn nytten.

Gjennomføring av direktivet vil medføre at unntak nr.1 (g) i vedlegg III, ikke fornyes.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten, direktiv 2011/65/EU om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr, er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført ved produktforskriften kapittel 2a med vedlegg. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon, opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om endringer i RoHS-direktivet legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen. EU-kommisjonen har forslaget på internasjonal høring 18. juni 2021 - 16. juli 2021,Hazardous substances – exemption for mercury in general lighting lamps with a lifetime of 20,000 hours or more (europa.eu). Norske aktører har anledning til å kommentere forslaget i den forbindelsen.

Vurdering
Rettsakten vil bli vurdert av EFTA-landene

Status
Kommisjonen har rettsakten på høring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
18.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet