Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i utladningslamper for spesielle formål

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommmisjonsdirektiv om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av kvikksølv i andre utladningslamper for spesielle formål

(In preparation) Commission Delegated Directive amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for the use of mercury in other discharge lamps for special purposes

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 2.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.7.2021)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2011/65/EU (RoHS ) fastsetter regler om begrensning av visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter).

Kommisjonen har mottatt søknad om fornying av unntak fra RoHS, vedlegg III, vedrørende bruk av kvikksølv i i andre utladningslamper for spesielle formål.

Kommisjonen foreslår å fornye unntaket, men at virkeområdet begrenses og detaljeres med kortere varighet for ett av unntakene. Dette gjøres for å oppnå gradvis utfasing av kvikksølv i slike produkter. Siden det per i dag ikke fins gode alternativer tilgjengelige på markedet for å oppnå ønsket virkning, er en fornyelse av unntaket berettiget.

Fastsettelse av direktivet vil medføre revisjon av unntak nr. 4(f) i vedlegg III i RoHS, og at punktet deles i fire; 4(f)-I med varighet i 3 år, og 4(f)-II, 4(f)-III og 4(f)-IV. Unntaket er foreslått til 5 år.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten, direktiv 2011/65/EU om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr, er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført ved produktforskriften kapittel 2a med vedlegg. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon, opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om endringer i RoHS-direktivet legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen. EU-kommisjonen har forslaget på internasjonal høring 14. juni 2021 - 12. juli 2021, Electrical equipment - mercury in other discharge lamps for special purposes (RoHS exemption) (europa.eu). Norske aktører har anledning til å kommentere i den forbindelsen.

Vurdering
Rettsakten vil bli vurdert av EFTA-landene.

Status
Kommisjonen har rettsakten på høring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
14.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet