Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i hvitt glass i optiske anvendelser

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2017/1011 av 15. mars 2017 om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bly i hvitt glass til optiske bruksformål

Commission Delegated Directive (EU) 2017/1011 of 15 March 2017 amending, for the purposes of adapting to technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for lead in white glasses used for optical applications

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.6.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.6.2017)

Sammendrag av innhold
I direktiv 2011/65/EU (omtalt som RoHS 2) fastsettes regler om begrensning av visse farlige stoffer, herunder bly, i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Vedlegg III i direktiv 2011/65/EU omfatter stoffer som er unntatt fra restriksjoner i hht 4(1) i direktiv 2011/65/EU.

Kommisjonen har mottatt søknad om fornyelse av unntak 13(a) i vedlegg III vedrørende bly i hvitt glass til optiske anvendelser. Blyholdig glass benyttes fordi det har en unik kombinasjon av egenskaper og karakteristika som for eksempel lysoverføringsegenskaper, optisk spredning, varmeledning, dobbeltbrytning m.m. Det finnes alternativer til bruk av bly i optisk glass og som allerede er tatt i bruk. Imidlertid er det fortsatt bruksområder innenfor dette spesifikke feltet hvor det ikke finnes alternativer til bly. Det gis derfor forlenget unntak til bruk av bly i hvitt glass til optiske anvendelser. Forlenget unntak gis med tidsfrist for å fremme innovasjon samtidig som det er påregnet behov for noe tid for å kunne utvikle fullverdige alternativer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Direktiv 2011/65/EU ble innlemmet i EØS-avtalen i 2013 og gjennomført i norsk rett ved forskrift av 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i produktforskriften.

Vedlegg III i direktiv 2011/65/EU er gjennomført i produktforskriften, Vedlegg til kapittel 2a, Vedlegg 1 "Bruksområder som er unntatt fra forbudet i §2a-3". Gjennomføring av direktiv 2017/1011Rettsaktenil medføre endringer i punkt 13(a) i vedlegg 1.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser utover arbeidet med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt under SU H/K. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om kommende/nye endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i det pågående arbeidet i EU knyttet til dette regelverket, herunder deltakelse i RoHS 2 Delegated Acts Expert Group og med faglige innspill til utvikling av regelverket. Norge har gjennom hele prosessen i arbeidet med RoHS 2 gitt innspill og kommentarer. Norge gir også innspill og kommentarer når unntak fra RoHS 2 diskuteres og er på høring.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten ble vedtatt 15. mars 2017 og publisert i Official Journal 16. juni 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.03.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.03.2017
Gjennomføringsfrist i EU
06.07.2018
Anvendelsesdato i EU
06.07.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 136-137
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.07.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.06.2018
Anvendes fra i Norge
12.06.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017L1011
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro