Begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2010/79/EU av 19. november 2010 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/42/EF om begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser

Commission Directive 2010/79/EU of 19 November 2010 on the adaptation to technical progress of Annex III to Directive 2004/42/EC of the European Parliament and of the Council on the limitation of emissions of volatile organic compounds

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.7.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.8.2012)

Sammendrag av innhold
Ved analysering av innholdet av flyktige organiske forbindelser (VOC) i maling og lakk er det i vedlegg III i direktiv 2004/42 oppgitt hvilke analysemetoder som skal brukes. Analysemetoden ISO 11890-2 ble revidert i 2006. Som en følge av dette er nå vedlegg III endret. Endringen av vedlegget betyr at den reviderte ISO 11890-2 kan brukes hvis reaktive fortynnere ikke er til stede, men det blir nå også mulig å bruke ISO 11890-1 hvis innholdet flyktige organiske forbindelser er 15 vektprosent eller mer og reaktive fortynner ikke er tilstede. ISO 11890-1 er en rimeligere analysemetode. Hvis det som skal analyseres inneholder reaktive fortynner må fortsatt analysemetoden ASTMD 2369 brukes.

Merknader
Direktivet er hjemlet i direktiv 2004/42/EF artikkel 11.

Norge har gjennomført direktiv 2004/42/EF i kapittel 3 i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).

Direktivet vil ikke medføre administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Direktivet behandles i spesialutvalget for miljø 8. juni 2011 og anses som relevant og akseptabelt.

Vurdering
Den tekniske tilpasningen kommer som en følge av endring av analysestandarder. Det er derfor naturlig at forskriftsteksten endres slik at reviderte analysemetoder kan tas i bruk. Innholdet i det nye vedlegg III i direktiv 2004/42 skal tas inn i norsk lovverk. Det vil da erstatte tidligere innført avsnitt om analysemetoder i forskrift om begrensnings i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Kommisjonsbeslutning om teknisk tilpasning relatert til analysemetoder anses EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Direktivet ble vedtatt 19. November 2010

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
19.11.2010
Gjennomføringsfrist i EU
10.06.2012
Anvendelsesdato i EU
10.06.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 586-587
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
31.03.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
31.03.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.07.2012
Anvendes fra i Norge
09.07.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010L0079
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro