Barnesikring av lightere

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/357/EF av 23. april 2008 om særlige krav til barnesikring i europeiske standarder for lightere i henhold til Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF

Commission Decision of 23 April 2008 on specific child safety requirements to be met by European standards for lighters pursuant to Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitevedtak 4.12.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsbeslutningens formål er å fastsette krav til barnesikring av lightere som skal danne grunnlag for de relevante standardiseringsorganisasjoners arbeid med å endre den relevante standarden for lightere (EN 13869)

Merknader
Europaparlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF av 3. desember 2001 om alminnelig produktsikkerhet (produktsikkerhetsdirektivet) er et horisontalt rammedirektiv, som regulerer sikkerheten ved forbrukerprodukter i EØS-området. Direktivet trådte i kraft 15. januar 2004. Direktivets målsetting er at forbrukerprodukter som er gjort tilgjengelig i EØS-markedet skal være sikre mot helseskadelige virkninger. Det er i direktivet fastsatt at europeiske standardiseringsorganer bør fastlegge europeiske standarder. Slike standarder bør sikre at produkter oppfyller direktivets alminnelige sikkerhetskrav. Kommisjonen utstedte i 1998 standardiseringsmandat nr M/266 til Den Europeiske Standardiseringsorganisasjon (CEN) vedrørende forbrukernes og barns sikkerhet for så vidt angår lightere, og dette resulterte i europeisk standard EN 13869:2000: Lighters - Child-resistance for lighters - Safety requirements and test methods (Lightere - Barnesikring- Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder).

Av produktsikkerhetsdirektivets artikkel 13.1 fremgår at dersom Kommisjonen blir kjent med en alvorlig risiko som visse produkter representerer for forbrukernes helse og sikkerhet i ulike medlemsstater, kan den, etter å ha rådspurt medlemsstatene, fatte et vedtak på bakgrunn av resultatet av denne rådspørringen, dersom vilkårene i artikkel 13.1 bokstav a)-c) er oppfylt. I henhold til direktivets artikkel 13.2. fremgår det at vedtak det er vist til under artikkel 13.1 "skal gjelde for en periode på ikke mer enn ett år, og kan bekreftes, i henhold til samme fremgangsmåte, for tilleggsperioder på ikke mer enn ett år". I medhold av artikkel 13.1 fattet Kommisjonen vedtak 2006/502/EF av 11. mai 2006 om å forby engangslightere som ikke er barnesikre og lightere med forvekslingsfare, såkalte "novelty" lightere.

Kravet til barnesikring av lightere og forbudet mot lightere med forvekslingsfare er senere forlenget ved Kommisjonsbeslutning 2007/231/EF og senest ved Kommisjonsbeslutning 2008/322/EF og gjelder frem til 11. mai 2009. Til tross for at det ikke har vært en henvisning til EN 13869 i Den Europeiske Unions Tidende i overensstemmelse med bestemmelsene i direktiv 2001/95/EF, gir Kommisjonsbeslutning 2006/502/EF en formodning om at sikkerhetskravene er oppfylt for lightere som er i overenstemmelse med de nasjonale standarder som gjennomfører EN 13869. Medlemsstatene og Kommisjonen har i samarbeid med de europeiske standardiseringsorgansisasjoner, etter høring av de berørte parter, konstatert at det er nødvendig å revidere EN 13869. De særlige krav til lighteres barnesikring skal fastsettes i henhold til artikkel 4 i direktiv 2001/95/EF om en informasjonsprosedyre med hensyn til standarder og tekniske forskrifter og for å gjøre det mulig å offentliggjøre den reviderte standard i Den Europeiske Unions Tidende.

Status
Kommisjonsbeslutning 2008/357/EF av 23. april 2008 om særlige krav til barnesikring i europeiske standarder for lightere i henhold til Europaparlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF er første steg i prosessen for en revisjon av standarden EN 13869 - Lighters - Child-resistance for lighters - Safety requirements and test methods (Barnesikring - Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder).

Kommisjonen har videre fått utarbeidet et utkast til mandat til CEN. Dette mandatet er blitt diskutert ved flere anledninger i Kommisjonsgruppen under direktiv 2001/95/EF (produktsikkerhetsdirektivet) hvor Norge deltar. Den 9. juli 2008 ble mandatet (M/427) formelt sendt CEN med anmodning om at CEN skulle akseptere mandatet. CEN har siden utarbeidet et utkast til resolusjon i saken, som skal til avstemning i CENs tekniske styre. I utkastet er hovedelementene i mandatet referert, og forslaget til resolusjon er at CEN ikke aksepterer mandatet.

Produktsikkerhetsdirektivet er gjennomført i norsk rett i lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven). I Produktkontrolloven § 4, første ledd bokstav e) fremgår det at "når det finnes påkrevet for å forebygge at et produkt medfører helseskade, kan det treffes vedtak om forbud mot produksjon, innførsel, omsetning og bruk av produkt". Denne bestemmelsen er benyttet som hjemmel til forskrift av 21. juni 2007 nr. 79 om krav til barnesikring av lightere og forbud mot lightere med forvekslingsfare som implementerer Kommisjonsbeslutning 2006/502/EF av 11. mai 2006 i norsk rett. Forskriften er ikke tidsbegrenset og er tenkt opphevet den dagen det ikke lenger er behov for Kommisjonsbeslutningen. Kommisjonens intensjon er at Kommisjonsbeslutning 2006/502/EF er midlertidig i påvente av at CEN skal revidere barnesikringsstandarden EN 13869.

Kommisjonsbeslutning 2008/357/EF er et trinn i prosessen med revisjon av standarden EN 13869, og medfører ikke behov for endringer i norsk regelverk på det nåværende tidspunkt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.04.2008
Anvendelsesdato i EU
27.05.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 15.1.2015, p. 272-274
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.12.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.12.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.12.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
05.12.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008D0357
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro