Avslag på godkjenning av visse aktive stoffer til bruk i biocidholdige produkter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1950 av 4. november 2016 om ikke-godkjenning av visse aktive biocidstoffer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1950 of 4 November 2016 on the non-approval of certain biocidal active substances pursuant to Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.2.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.2.2017)

Sammendrag av innhold
Ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1950 besluttes det å ikke godkjenne visse aktive stoffer (biocider) til bruk i biocidprodukter. Forordning (EU) nr. 1062/2014 om arbeidsprogrammet for biocidaktive stoffer har i vedlegg II, del 2, en liste over kombinasjoner av aktivstoff og produkttyper som ikke var støttet av søknader per 4. august 2014. Enhver kunne i henhold til artikkel 14(3) melde interesse for å overta som søker innen 12 måneder etter at forordningen trådde i kraft. For en rekke kombinasjoner av aktivstoff og produkttyper har ingen meldt interesse, eller hvis interesse ble vist, er notifiseringene forkastet i henhold til artikkel 17, stk. 4 eller 5 av forordningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av beslutningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkast til rettsakt ble publisert i EU-register 6. oktober 2016. Rettsakten ble vedtatt 4. november og publisert i OJ 8. november 2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.09.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.11.2016
Anvendelsesdato i EU
28.04.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 7.2.2019, p. 776-780
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.02.2017
Anvendes fra i Norge
04.02.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D1950
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro