Avslag på godkjenning av et fôrttilsetningsstoff

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 796/2013 av 21. august 2013 om oppheving av godkjenningen av stoffet 3-acetyl-2,5-dimetyl-tiofen som fôrtilsetningsstoff

Commission Implementing Regulation (EU) No 796/2013 of 21 August 2013 concerning the denial of authorisation of the substance 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene as a feed additive

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.02.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.02.2014)

Sammendrag av innhold
Det ble søkt om re-godkjenning av smaksstoffet 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Stoffet er klassifisert i kategorien Sensoriske tilsetningsstoffer og den funksjonele gruppen Smaksstoffer. Det samme stoffet er også godkjent som tilsetningsstoff til næringsmidler jf. Parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008, vedlegg I del A om smaksstoffer og visse næringsmiddelingredienser med smaksegenskaper til bruk i og på næringsmidler. Det var også søkt om ny godkjenning til dette formålet.

European Food Safety Authority, EFSA, ga 13. mai 2013 en vitenskapelig uttalelse om bruken av smaksstoffet i mat, og konkluderte med at stoffet har mutagen virkning, vist både in vitro og in vivo. Det betyr at stoffet som tilsetningstoff i næringsmidler ikke er trygt, og kan ikke godkjennes. EFSAs vurdering tilsier at acetyl-2,5-dimetyltiofen svært sannsynlig også har mutagen virkning hos dyr som får fôr der stoffet er tilsatt. Stoffet tilfredsstiller dermed ikke kravet om at det skal være trygt for folkehelse og dyrehelse, dersom det skal godkjennes som fôrtilsetningsstoff. Godkjenningen skal derfor opphøre, og stoffet skal trekkes fra markedet så snart som mulig. Av praktiske grunner må det imidlertid være en overgangsperiode. Det betyr at preparatet og premiks der det inngår skal være trukket fra markedet senest 11. oktober 2013. Fôrblandinger der preparatet inngår og som er produsert før rettsakten trådte i kraft i EU, dvs. 10. september 2013, kan brukes, men bare fram til 11. oktober 2013.

Bestemmelsen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Etter 11. oktober 2013 skal hverken preparatet og premiks eller fôrblandinger der det inngår, finnes i markedet.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Bare hjemmelsfeltet endres, da stoffet er notifisert i tilsetningsstoff-registeret, som forskriften henviser til. Selv om rettsakten ikke er tatt inn i EØS-avtalen ennå, og dermed ikke gjort gjeldende i norsk rett, vil Mattilsynet etter 11. oktober 2013, undersøke om stoffet er tilstede i fôrvarer som omsettes.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet vil informere om at godkjenningen av stoffet er opphevet. Stoffet har imidlertid ikke vært i bruk i fôrvarer i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er foreløpig ikke gjort gjeldende i norsk rett, men acetyl-2,5-dimetyltiofen mister godkjenningen i EU, og vil dermed ikke tillates i markedet etter 11. oktober 2013. Stoffet, premikser eller fôrmidler der det inngår, vil ikke innholde smaksstoffet og vår innførsel fra EU vil være trygg. Innførsel fra tredjestater bør imidlertid følges opp, dersom de tas inn direkte til Norge.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er fastsatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.08.2013
Anvendelsesdato i EU
11.09.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.11.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.02.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.02.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.02.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.02.2014
Anvendes fra i Norge
19.02.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0796
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro