Avslag på fornyet godkjenning av tiram som aktivt stoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1500 av 9. oktober 2018 om ikke fornyet godkjenning av det aktive stoffet tiram og om forbud med bruk og salg av frø som inneholder tiram, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1500 of 9 October 2018 concerning the non-renewal of approval of the active substance thiram, and prohibiting the use and sale of seeds treated with plant protection products containing thiram, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.5.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.6.2019)

Sammendrag av innhold
Tiram har tidligere vært godkjent som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel. Godkjenningen går ut i april 2019, og tilvirker har derfor søkt om fornyet godkjenning av stoffet.

Ved revurderingen av det aktive stoffet er det blant annet påvist en stor akutt risiko for både arbeidstakere og forbrukere når stoffet brukes ved bladsprøyting. Det ble også påvist stor risiko for fugler og pattedyr ved andre bruksmåter, herunder også frøbehandling (beising), selv når konsentrasjonen av tiram var lavere i slike sammenhenger. Ufullstendige opplysninger om enkelte metabolitter har også gjort at vurdering av restmengder i næringsmidler, og fastsettelse av grenseverdier, ikke har vært mulig. Utover dette var det også på grunn av mangelfulle opplysninger usikkerhet både rundt stoffets potensielt hormonforstyrrende egenskaper og risiko for vannorganismer av enkelte metabolitter.

Tiram blir med dette ikke regodkjent som aktivt stoff til bruk i plantevernmilder, og blir dermed tatt ut av liste A i forordning (EU) nr. 540/2011. Avviklingsperioden for preparater som inneholder tiram skal senest være avsluttet 30. april 2019 når stoffet brukes i forbindelse med bladsprøyting, og 30. januar 2020 når stoffet brukes på andre måter, bl.a. som beisemiddel.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Tiram inngår ikke i plantevernmiddel som er på markedet i Norge.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 10. oktober 2018.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.10.2018
Anvendelsesdato i EU
30.10.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
20.02.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
08.05.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.05.2019
Anvendes fra i Norge
09.05.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1500
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro