Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/391 av 9. mars 2015 om avvisning av helsepåstander på næringsmidler som henviser til barns utvikling og helse

Commission Regulation (EU) 2015/391 of 9 March 2015 refusing to authorise certain health claims made on foods and referring to children's development and health

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.06.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 07.01.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten inneholder avslag av tre helsepåstander på bakgrunn av søknader etter artikkel 14(1)(b) i påstandsforordningen (forordning (EU) nr. 1924/2006). Artikkel 14(1)(b) omhandler påstander som er knyttet til barns utvikling og helse.

Det vitenskapelige grunnlaget for de tre helsepåstandene er vurdert av EFSA. Det er ikke funnet sammenheng mellom påstandene og virkestoffet. Kommisjonen tar vurderingene fra EFSA i betraktning når søknadene skal avgjøres. Avgjørelsene forelegges også Rådet/Parlamentet etter regelverksprosedyren for kontroll.

Helsepåstandene som denne rettsakten omhandler, oppfyller ikke kravene i påstandsforordningen og er derfor ikke godkjente. Alle søknader har fått en negativ vurdering av EFSA. Det gjelder følgende virkestoffer og påstander.

[Tabell: for å se tabellen, bruk lenken til EØS-notatet]

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:
Virksomhetene vil måtte forholde seg til de avslåtte helsepåstandene og eventuelt ta disse ut av bruk innen seks måneder etter at rettsakten har trådt i kraft (30. september 2015). Det er usikkert om helsepåstandene som rettsakten omfatter er i bruk i Norge i dag.

Forbrukerne:
EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at de helsepåstandene som er i bruk, er vitenskapelig dokumentert og ikke er villedende.

Mattilsynet:
Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Europakommisjonens utkast til forordning var oppe til avstemning på SCoPAFF 17. oktober 2014 og ingen medlemsland hadde kommentarer. For den avviste helsepåstanden om kolin reiste en medlemsstat på arbeidsgruppemøtet den 16. mai 2014 et spørsmål til EU-kommisjonen om hvordan EFSA har vurdert denne helsepåstanden til å være generell og ikke spesifikk. EU-kommisjonen svarte at kolin ikke er et essensielt næringsstoff og at kolin ikke har noen spesifikk funksjon i hjerne relatert til barns utvikling. Mattilsynet har ikke hatt kommentarer til saken.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Europakommisjonens utkast til forordning var oppe til votering på SCoPAFF den 17. oktober 2014. Utkast til rettsakt fikk kvalifisert flertall. Rettsakten er vedtatt av Europakommisjonen 9. mars 2015 og trer i kraft i EU den 30. mars 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.03.2015
Anvendelsesdato i EU
30.03.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.04.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.06.2015
Anvendes fra i Norge
12.06.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0391
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro