Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 255/2013 av 20. mars 2013 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg IC, VII og VIII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 om grensekryssende forsendelser av avfall

Commission Regulation (EU) No 255/2013 of 20 March 2013 amending, for the purposes of adaptation to scientific and technical progress, Annexes IC, VII and VIII to Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council on shipments of waste

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.1.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.1.2014)

Sammendrag av innhold
Endringene knytter seg til forordning nr 1013/2006 om grensekryssende forsendelser av avfall og dets vedlegg IC, VII og VIII. Vedlegg IC inneholder en veiledning for utfyllelse av meldingsdokument (vedlegg IA) og følgedokument for meldepliktig avfall (vedlegg IB) og dette vedleggets nr. 25 bokstav c, d og e har blitt endret. Vedlegg VII er følgedokument for grønnlistet avfall og boks 10 i dette skjemaet har fått to tillegg; nr. iii og iv. Vedlegg VIII inneholder retningslinjer og veiledninger for miljømessig forsvarlig håndtering og må oppdateres i samsvar med endringene som ble vedtatt på det tiende partsmøtet for Baselkonvensjonen om eksport og behandling av farlig avfall i 2011.

Merknader
Forordningen er gitt med hjemmel i TEUF art. 175.

Forordning nr. 1013/2006/EF om grensekryssende forsendelser av avfall er gjennomført i norsk rett i avfallsforskriften kapittel 13.

Endringene i vedlegg IC nr. 25 bokstav c, d og e medfører en presisering av hva som skal fylles inn i boks 14 på meldingsdokument og følgedokument for meldepliktig avfall under punkt (vi) "Other (specify)" for å identifisere avfallet som skal eksporteres ut fra listene i vedleggene IIIA, IIIB eller IVA i denne forordningen. Tidligere inneholdt ikke veiledningen i vedlegg IC denne presiseringen.

I vedlegg VII (følgedokument for grønnlistet avfall) er det i boks 10 tatt inn to nye alternativer for å identifisere avfallet. Under punkt (iii) er det tatt inn "Vedlegg IIIA"-koder og under punkt (iv) er det tatt inn "Vedlegg IIIB"-koder. I fotnoter til disse alternativene står det at de relevante kodene i disse vedleggene skal benyttes.

Tidligere inneholdt ikke følgedokument for grønnlistet avfall disse to alternativene i boks 10, men etter inkluderingen av flere nye avfallskoder i vedlegg IIIA og IIIB ble det nødvendig å innlemme disse slik at avfallet kan bli ordentlig identifisert i følgedokumentet for grønnlistet avfall. Dette medfører at følgedokument for grønnlistet avfall må erstattes der dette foreligger i sin gamle versjon.

På det tiende medlemsmøte under Baselkonvensjonen ble det vedtatt å ta inn flere tekniske retningslinjer og veiledningsdokumenter for miljømessig forsvarlig håndtering. Det ble i alt tatt inn tre nye tekniske retningslinjer for miljømessig forsvarlig håndtering av bildekk, avfall som består av, inneholder eller er kontaminert av kvikksølv, samt for behandling av farlig avfall i sementovner. Det ble også inntatt to veiledningsdokumenter for miljømessig forsvarlig håndtering av brukte og end-of-life mobiltelefoner, og brukte og end-of-life databehandlingsutstyr.

Endringene og tilleggene vil medføre at vedleggene til avfallsforskriftens kapittel 13 om grensekryssende forsendelser av avfall må oppdateres. Det gjøres oppmerksom på at Norge gjennom Baselkonvensjonen allerede har forpliktet seg til å endre regelverket til det som fremgår av rettsakten. Endringene er derfor ikke en direkte følge av EØS-avtalen.

Rettsakten er ikke ventet å ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Rettsakten er ikke ventet å ha økonomiske konsekvenser i Norge for private.

Rettsakten skal grupperes i gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for miljø hvor Fiskeri- og kystdepartementet, Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartemenetet, Samferdselsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet og Utenriksdepartementet er representert. Rettsakten ble funnet EØS-relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen.

Vurdering
Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Det gjøres oppmerksom på at Norge har forpliktet seg til å gjennomføre tilsvarende bestemmelser gjennom vedtak på det tiende partsmøtet under Baselkonvensjonen i 2011.

Status
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 8. november 2013 ved Decision of the EEA Joint Committee No 209/2013. Rettsakten ble gjennomført i avfallsforskriften kapittel 13 ved endringsforskrift av 7. januar 2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.03.2013
Anvendelsesdato i EU
10.04.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 70, 2.11.2017, p. 419-423
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.10.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
08.11.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.11.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.11.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.01.2014
Anvendes fra i Norge
07.01.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0255
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro