Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 57/2013 av 23. januar 2013 som endrer forordning (EF) nr. 1418/2007 om eksport av visse kategorier avfall til gjenvinning til land utenfor OECD

Commission Regulation (EU) No 57/2013 of 23 January 2013 amending Regulation (EC) No 1418/2007 concerning the export for recovery of certain waste to certain non-OECD countries

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.03.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.03.2014)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 1418/2007 er gitt med grunnlag i forordning (EF) nr. 1013/2006 om eksport av avfall (avfallstransportforordningen). Forordning (EU) nr. 57/2013 endrer vedlegget til forordning (EF) nr. 1418/2007. Avfallstransportforordningen har bl.a. bestemmelser om eksport av avfall til land der OECDs vedtak om kontroll med grensekryssende transport av avfall ikke får anvendelse (heretter kalt "ikke-OECD-land"). Bestemmelsene er i all hovedsak en videreføring av bestemmelsene i den gamle eksportforordningen (EØF) nr. 259/93 som er opphevet.

I henhold til art. 37 i Europaparlaments- og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 har Kommisjonen tatt kontakt med alle ikke-OECD-land og bedt om tilbakemelding på om de godtar eksport til gjenvinning av ikke-farlig avfall fra EU til sitt land og hvilke kontrollprosedyrer de eventuelt vil benytte. Bakgrunnen for bestemmelsene er å respektere ikke-OECD-landenes ønsker på dette feltet. Flere land ønsker av ulike grunner slike begrensninger. For eksport til land som ikke har svart må skriftlig samtykke innhentes før eksport kan skje.

Bakgrunnen for endringen i vedlegget til forordning (EF) nr. 1418/2007 er at Malaysia i sitt opprinnelige svar til Kommisjonen har gitt feil opplysninger. Vedlegget til forordning (EF) nr. 1418/2007 er nå i samsvar med Malaysias regelverk, som ikke forbyr import av hardsinkrester, slik de tidligere hadde opplyst. Merknader

Rettsakten har hjemmel i EU-traktaten artikkel 175 og Europaparlaments- og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006, særlig artikkel 37 første ledd.

Norge har gjennomført EUs avfallstransportforordning, inkludert senere endringer, i avfallsforskriften kapittel 13. Rettsakten krever at det blir gjort ytterligere endringer i dette kapittelet.

Rettsakten antas ikke å ha konsekvenser av økonomisk eller administrativ art i Norge for private eller offentlige myndigheter.

Rettsakten skal grupperes i Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendringer som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble den 12. mars 2013 behandlet i spesialutvalget for miljø hvor Fiskeri- og kystdepartementet, Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Samferdselsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Rettsakten ble funnet ikke EØS-relevant, men likevel akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen ettersom rettsakten er uproblematisk for Norge.

Vurdering
Unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 14 jf.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte 14. februar 2014, og ble 14. mars 2014 gjennomførst i avfallsforskriften kapittel 13.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.01.2013
Anvendelsesdato i EU
07.02.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.08.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.02.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.02.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.02.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.03.2014
Anvendes fra i Norge
13.03.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0057
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro