Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om ikke-auksjonerte kvoter og auksjonsplattform utpekt av Tyskland

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/7 av 30. oktober 2018 om endring av forordning (EU) nr. 1031/2010 med hensyn til auksjonering av 50 millioner ikke-tildelte kvoter fra markedsstabilitetsreserven for innovasjonsfondet, og for å tilføye en auksjonsplattform som skal utpekes av Tyskland

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/7 of 30 October 2018 amending Regulation (EU) No 1031/2010 as regards the auctioning of 50 million unallocated allowances from the market stability reserve for the innovation fund and to list an auction platform to be appointed by Germany

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.12.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.12.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010 (auksjonsforordningen) under direktiv 2003/87/EF. Rettsakten legger til rette for at auksjonsvolumet for 2020 skal inkludere 50 millioner uallokerte kvoter fra markedsstabilitetsreserven. Inntekten fra salg av disse kvotene skal føres på en særskilt konto i hvert medlemsland, og skal gjøres tilgjengelig i 2020 for prosjekter i Innovasjonsfondet. Kvotemengden skal fordeles likt på de 25 medlemslandene som deltok på den felles auksjonsplattformen 1. januar 2018, og volumet skal spres jevnt utover alle auksjonerne i 2020.

Rettakten endrer artikkel 23 i auksjonsforordningen som omhandler oppgavene til "auctioneer" (kontaktperson). Det gis i tillegg et begrenset antall tekniske presiseringer og korreksjoner av auksjonsforordningen. Rettakten omfatter også valg av ny auksjonsplattform for Tyskland.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er gitt med hjemmel i EUs kvotedirektiv (direktiv 2003/87/EF), jf. EF-traktaten art. 175 (nå TEFU art. 192). Rettakten forventes gjennomført i norsk rett gjennom henvisning i klimakvoteforskriften § 8-1 om auksjonering.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører ingen administrative konsekvenser for Norge. Økningen i salgsvolumet vil være såpass liten at det vil ha begrenset påvirkning på kvoteprisen i markedet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært på skriftlig prosedyre (17.1 til 25.1.2019) i Spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 30. oktober 2018, og publisert i Official Journal 4. januar 2019.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 27. september 2019 gjennom EØS-komitébeslutning nr. 245/2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.10.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.10.2018
Anvendelsesdato i EU
05.01.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.09.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.12.2019
Anvendes fra i Norge
02.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0007
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro