Atskilt tilgang til abonnementslinjer

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon 2000/417/EF av 25. mai 2000 om atskilt tilgang til tilknytingslinjer: etablering av et konkurransedyktig og fullstendig utvalg av elektroniske kommunikasjonstjenester, inkludert bredbåndsmultimediatjenester og høyhastighetsinternett

Commission Recommendation 2000/417/EC of 25 May 2000 on undbled access to the local loop: enabling the competitive provision of a full range of electronic communications services including broadband multimedia and high-speed Internet

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrekommandasjonen, dansk utgave)

(1) I konklusionerne fra topmødet i Lissabon den 23. og 24. marts 2000 noterer Det Europæiske Råd sig, at det er nødvendigt, at erhvervslivet og borgerne har adgang til en billig kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse og en bred vifte af tjenesteydelser, for at Europa kan drage det fulde udbytte af vækst- og jobskabelsespotentialet i den digitale vidensbaserede økonomi. For at opnå dette opfordrer Det Europæiske Råd medlemsstaterne til sammen med Kommissionen at arbejde på at indføre større konkurrence på abonnentnetniveau inden udgangen af 2000 og sikre, at nye udbydere får adgang til de etablerede operatørers abonnentkredsløb, med det formål at nedbringe priserne på brug af Internettet betydeligt.

(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/33/EF af 30. juni 1997 om samtrafik på teleområdet med henblik på at sikre forsyningspligtydelser og interoperabilitet ved anvendelse af ONP-principperne, ændret ved direktiv 98/61/EF, særlig artikel 4, stk. 2, samt artikel 7, artikel 9 og artikel 11, fastsætter principper for adgang til net, herunder samhusning, og giver de nationale tilsynsmyndigheder beføjelser til at gøre deres ansvar gældende i den henseende.

(3) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/10/EF af 26. februar 1998 om ONP-vilkår for taletelefonitjenesten og om udbud af forsyningspligtydelser på teleområdet under konkurrenceforhold, navnlig artikel 16, fastsætter vilkår for særlige nettilslutninger med det formål at stimulere udviklingen af nye typer teletjenester.

(4) Rådets direktiv 92/44/EØF af 5. juni 1992 om etablering af ONP-vilkår for faste kredsløb, ændret ved direktiv 97/51/EF og ved Kommissionens beslutning nr. 80/98/EF, særlig artikel 8, stk. 2, fastlægger betingelser for tilrådighedsstillelse af faste kredsløb.

(5) Kommissionens direktiv 90/388/EØF, senest ændret ved direktiv 1999/64/EF, særlig artikel 4c, fastlægger krav om udligning af taksterne på et fuldt liberaliseret marked.

(6) Abonnentkredsløbet er det fysiske kobberkredsløb i abonnentnettet, der forbinder kunden med operatørens lokalcentral, koncentrator eller tilsvarende anlæg. Som det fremgår af Kommissionens femte rapport om gennemførelsen af lovpakken for telesektoren, er abonnentnettet fortsat et af de segmenter af det liberaliserede telekommunikationsmarked, hvor der er mindst konkurrence, fordi nytilkomne udbydere ikke har en udbredt alternativ netinfrastruktur og ikke med de traditionelle teknologier kan opnå de stordrifts- og omfangsfordele, som operatører, der er anmeldt som værende i besiddelse af en stærk markedsposition på fastnetområdet (herefter benævnt "anmeldte operatører") har. Årsagen er, at netoperatørerne har opbygget deres gamle kobberabonnentnet over en længere periode, hvor de var beskyttet af eksklusivrettigheder og var i stand til at finansiere deres investeringsomkostninger gennem monopolpriser.

(7) Udbud af nye abonnentlinjer i form af lyslederkabler med høj kapacitet direkte til større kunder er et specifikt marked, der er ved at udvikle sig under konkurrencevilkår med nye investeringer, og derfor vedrører denne henstilling ikke adgang til lyslederabonnentlinjer.

(8) Det vil ikke være økonomisk rentabelt for nye udbydere at duplikere det tidligere monopolselskabs kobberabonnentnetinfrastruktur i dets helhed og inden for en rimelig tidshorisont, og de alternative infrastrukturer (f.eks. kabel-tv-net, satellitnet, trådløse abonnentnet) giver ikke samme funktionalitet og dækning som det etablerede selskabs net.

(9) Anmeldte operatører er allerede i gang med at indføre deres egne bredbåndsbaserede højhastighedsbitstrømstjenester til internetadgang på deres kobberabonnentkredsløb, men vil muligvis forsinke indførelsen af visse typer digitale abonnentkredsløbsteknologier og -tjenester (DSL), hvor disse kunne erstatte deres nuværende tilbud. Sådanne forsinkelser er til skade for brugerne. Derfor er det rimeligt at lade tredjeparter få adgang til den anmeldte operatørs abonnentkredsløb, navnlig, som det påpeges i punkt 5 i Kommissionens henstilling om samtrafiktakster for faste kredsløb, for at opfylde brugernes behov for konkurrence på udbuddet af faste kredsløb og højhastighedsadgang til Internettet.

(10) Ifølge artikel 4, stk. 2, i direktiv 97/33/EF og artikel 16 i direktiv 98/10/EF skal anmeldte operatører behandle rimelige anmodninger fra nye udbydere om adgang til nettet, særlig fælles brug af kobberledningen, og søge at indgå aftaler om de forretningsmæssige og tekniske betingelser. Muligheden for fælles brug af abonnentkredsløbet opfylder imidlertid ikke alle markedets behov, og derfor anses det for rimeligt, at den anmeldte operatør også giver mulighed for fuld adgang til abonnentkredsløbet, parallelt med fælles brug, så konkurrencen styrkes og valgmulighederne øges for alle slags brugere, idet markedet får lov at afgøre, hvilke former for adgang der bedst opfylder kundernes behov.

(11) Anmeldte operatører bør stille oplysninger til rådighed og give adgang til andre på samme vilkår og af samme kvalitet, som er gældende for deres egne tjenester og for tjenester, der udbydes af datterselskaber eller partnere, og til dette formål bør de under den nationale tilsynsmyndigheds kontrol offentliggøre et standardtilbud på adgang til abonnentkredsløb inden for en kort tidsfrist og helst på Internettet, således at der skabes gennemskuelige og ikke-diskriminerende markedsvilkår.

(12) Selv om kommercielle forhandlinger er den foretrukne metode til at indgå aftale om de tekniske og prismæssige spørgsmål vedrørende adgang til abonnentkredsløb, viser erfaringen, at der i de fleste tilfælde er behov for indgreb fra myndighederne på grund af den manglende balance i forhandlingsstyrken mellem den nye udbyder og den anmeldte operatør og på grund af manglen på alternativer. Ifølge artikel 9 i direktiv 97/33/EF og artikel 16, stk. 4, i direktiv 98/10/EF kan den nationale tilsynsmyndighed gribe ind på eget initiativ for at fastsætte betingelser, herunder priser, med det formål at sikre interoperabilitet mellem tjenester og opnå størst mulig økonomisk effektivitet og størst mulige fordele for slutbrugerne.

(13) Reglerne for omkostningsberegning og prisfastsættelse for adgang til abonnentkredsløb og tilhørende faciliteter (f.eks. samhusning og lejet transmissionskapacitet) bør være gennemskuelige, ikke-diskriminerende og objektive for at sikre retfærdige vilkår. Reglerne for prisfastsættelse bør sikre, at leverandøren af abonnentkredsløbet kan få dækket de relevante omkostninger samt opnå en rimelig fortjeneste. Disse regler bør endvidere sikre, at der ikke opstår konkurrenceforvridning, og navnlig at der ikke er nogen margenklemme mellem priserne på den anmeldte operatørs detail- og engrostjenester. I den forbindelse er det vigtigt at høre konkurrencemyndighederne.

(14) Ifølge direktiv 98/10/EF skal medlemsstaterne sikre, at alle rimelige anmodninger om tilslutning til det faste offentlige telefonnet på et fast sted og adgang til tjenester på det faste offentlige telefonnet efterkommes af mindst én operatør. Hvis en kunde beslutter at indgå kontrakt med en ny udbyder, hvorved udbyderen får eneret til at levere ydelser via abonnentkredsløbet, anses den anmeldte operatør for at have opfyldt sine forpligtelser i henhold til artikel 5 i direktiv 98/10/EF. Brugerne bør i overensstemmelse med artikel 10 i direktiv 98/10/EF informeres fuldt ud om sådanne vilkår i deres kontrakter, uden at dette dog berører anvendelsen af EU-lovgivningen om forbrugerbeskyttelse.

(15) Ifølge direktiv 97/13/EF om tilladelser skal der udstedes, generelle tilladelser til teletjenester undtagen i bestemte situationer, som fastsat i direktivets artikel 7. Tilladelser til selskaber, der anvender DSL-teknologi på abonnentkredsløb til at levere tjenester til kunderne, bør i overensstemmelse med direktiv 97/13/EF udstedes på grundlag af selskabernes aktiviteter, og ifølge princippet om teknologisk neutralitet bør tjenester, der leveres på denne måde ikke pålægges specifikke reguleringsmæssige begrænsninger. Godkendte datanet- og taletelefoninetoperatører bør have ret til at anvende muligheden for adgang til anmeldte operatørers abonnentkredsløb, både i form af fælles brug og i form af fuld adgang, uden yderligere tilladelse, og uden at de pålægges yderligere restriktioner.

(16) Kommissionen bør jævnligt tage denne henstilling op til fornyet overvejelse i lyset af markedsudviklingen og de høstede erfaringer, især hvad angår spørgsmål om prisfastsættelse og indholdet af standardtilbuddet i bilaget.

(17) EF's konkurrenceregler finder anvendelse parallelt med denne henstilling.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.05.2000

EØS



EFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
27.10.2000
EØS- komitebeslutning

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet

Lovdata Pro



Lovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32000H0417
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro