Aromaforordningen: endringsbestemmelser om stoffet N-(2-metylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/36 av 10. januar 2019 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til stoffet N-(2-metylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluoro-benzamide

Commission Regulation (EU) 2019/36 of 10 January 2019 om amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the substance N-(2-methylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzamide

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.5.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.5.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fjerner fotnote 4 knyttet til aromastoffene N-(2-methylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluoro-benzamide (FL 16.119) i forordning (EF) nr. 1334/2008, vedlegg 1 del A (aromaforordningen).

Da Unionslista ble vedtatt (fo. (EU) 872/2012) ble det knyttet fotnoter til stoffer som ikke var ferdig vurdert av EUs organ for mattrygghet (EFSA ("European Food Safety Authority")). Dette betyr at stoff med fotnoter kan brukes under gitte betingelser inntil EFSA har gjort ferdig sine vurderinger og til nye bestemmelser er gitt. Fotnote 4, som er knyttet til aromastoffet FL 16.119, sier at supplerende vitenskapelige data skulle sendes til EFSA for vurdering innen 31. desember 2013. Data ble sendt inn i henhold til frist og EFSA avsluttet sin vurdering av stoffet 1. februar 2017.

EFSA har estimert inntaket av FL. 16.119 brukt som aromastoff til mat hvor det er kjent at aromastoffet er tilsatt. Dette er matvarer som meieriprodukter, krydderier/supper/sauser/ salater/proteinprodukter og alkoholfrie aromatiserte drikker. EFSA har vurdert at det ikke er knyttet helserisiko til dette inntaket.

I EFSAs vurdering kommer det imidlertid fram at FL 16.119 også blir brukt til andre formål enn aromastoff i mat. EFSA mener også at molekyl-strukturen har betydning på egenskapene til stoffet og anbefaler at det stilles krav til cis/trans-forhold (beskriver den romlige struktur av stoffet). EFSA sier også at stoffet er et polyflurinat og at stoffet eller nedbrytningsprodukter av dette er lite nedbrytbart i miljøet.

Fordi stoffet kan ha negativ betydning på miljøet, setter derfor rettsakten restriksjoner til bruk av FL.16.119, slik at det kun er tillatt brukt til produkter hvor det er kjent at stoffet er brukt som aromastoff og med begrensninger til forbruket. Rettsakten setter videre krav til cis/trans –forholdet. Rettsakten innebærer dermed at nåværende betingelser for bruk av FL. 16.119 blir begrenset og at fotnote 4 er fjernet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av endringene vil kunne påvirke virksomheter som bruker aromastoffet i andre produkter enn matvarer som meieriprodukter, krydderier/supper/sauser/ salater/proteinprodukter og alkoholfrie aromatiserte drikker. Mattilsynet er ikke kjent med at stoffet brukes til andre produkter enn de som er nevnt her. Rettsakten forventes derfor ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndighetene, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
EFSA har estimert inntaket av FL. 16.119 brukt som aromastoff og vurdert at det ikke er knyttet helserisiko til dette inntaket. De peker likevel på at stoffet også blir brukt til andre formål enn som aromastoff og at molekyl-strukturen kan ha betydning for virkningen av stoffet. EFSA sier også at stoffet er et polyflurinat og at stoffet eller nedbrytningsprodukter av dette er lite nedbrytbart i miljøet.

I og med at FL.16.119 kan brukes til andre formål enn aromastoff, er det ønskelig å tillate bruk av FL. 16.119 kun til de produkter hvor det er kjent at det blir brukt som aromastoff. Videre er det heller ikke ønskelig at bruk av aromastoffer kan føre til negative konsekvenser i naturen.

Med de restriksjoner som er foreslått knyttet til FL. 16.119, kan derfor fotnotes som er knyttet til stoffet fjernes.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.09.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.01.2019
Anvendelsesdato i EU
31.01.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.03.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
08.05.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.05.2019
Anvendes fra i Norge
10.05.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0036
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro