Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 985/2013 av 14. oktober 2013 om endring og rettelser av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 når det gjelder visse aromastoffer

Commission Regulation (EU) No 985/2013 of 14 October 2013 amending and correcting Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards certain flavouring substances

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 08.04.2014. Norsk forskrift kunngjort 11.04.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.10.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 når det gjelder visse aromastoffer.

Dette innebærer:

- Godkjenning av 23 aromastoffer som er blitt vurdert og klarert av det europeiske mattrygghetsorganet EFSA. Fotnotehenvisninger (som refererte til midlertidig godkjenning) slettes på relevante steder i unionslisten.

- Korreksjoner i unionslisten. Feil som er blitt oppdaget i unionslisten etter at den ble offentliggjort bør rettes opp. Dette vedrører navn og CAS-/JECFA-nummer på aromastoffer, samt innhold av sekundære bestanddeler.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring av forskrift av 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Gjennomføring av rettsakten antas per i dag ikke å få uforutsette økonomiske konsekvenser for næringen. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
De 23 ovenfornevnte aromastoffene på unionslisten blir godkjente ved gjennomføring av denne rettsakten. Disse aromastoffene hadde tidligere fotnotehenvisninger i unionslisten, som indikerte midlertidig godkjenning i påvente av EFSAs fullstendige risikovurderinger. Ved at fotnoter slettes på relevante steder i unionslisten, blir de 23 aromastoffene sidestilt med de øvrige autoriserte aromastoffene på unionslisten.
Videre bør feil i unionslisten - som spesifisert i listen på slutten av denne rettsakten - rettes opp.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble fastsatt i EU 14.10.2013 og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.10.2013
Anvendelsesdato i EU
04.11.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.02.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
08.04.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.04.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.04.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.04.2014
Anvendes fra i Norge
09.04.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0985
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro