Aromaforordningen: endringsbestemmelser for en gruppe med en alfa-beta umettet struktur

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/1244 av 28. juli 2016 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til visse aromastoffer fra en gruppe forbundet med en alfa-beta umettethet struktur

Commission Regulation (EU) 2016/1244 of 28 July 2016 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards certain flavouring substances from a group related with an alpha beta unsaturation structure

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.12.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.1.2017)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008, som inneholder unionslisten over godkjente aromastoffer og deres bruksbetingelser når det gjelder endring for 5 aromastoffer.

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1244 of 28 July 2016 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards removal from a group related with an alpha beta unsaturation structure.

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008, som inneholder unionslisten over godkjente aromastoffer og deres bruksbetingelser, ved å endre bruksområdet for 5 aromastoffer på unionslisten.

Stoffene er som følger: p-menta-1,8-dien-7-ol (FL nr. 02.060), myrtenol (FL nr. 02.091), myrtenal (FL nr. 05.106), p-menta-1,8-dien-7-ylacetat (FL nr. 09.278) og myrtenylacetat (FL nr. 09.302). Stoffene tilhører den kjemiske undergruppen 2.2 i FGE.19. Frist for fremleggelse av supplerende vitenskapelige data var 31. desember 2012. Søkeren har sendt inn data.

Denne kjemiske gruppen omfatter også stoffet p-mentha-1,8-dien-7-al (FL-nr. 05.117). Stoffet ble brukt som et representativt stoff for gruppen. Det var dette stoffet de toksikologiske dataene ble sendt inn for. EUs mattrygghetsorgan (EFSA) har vurdert de innsendte dataene. I risikovurderingen fra 24. juni 2015 konkluderte EFSA med at p-mentha-1,8-dien-7-al (FL no. 05.117) er genotoksisk "in vivo". Det er derfor sikkerhetsmessige betenkelig å bruke p-mentha-1,8-dien-7-al som aromastoff. Dette stoffet er fjernet fra EU-listen ved Kommisjonens forordning (EU) 2015/1760.

I sin risikovurdering konkluderte EFSA også med at siden p-mentha-1,8-dien-7-al (FL-nr. 05.117) er representativt for stoffene i denne gruppen, er det potensielle sikkerhetsmessige betenkeligheter ved alle stoffene i gruppen. For stoffene p-menta-1,8-dien-7-ol (FL nr. 02.060), myrtenol (FL nr. 02.091), myrtenal (FL nr. 05.106), p-menta-1,8-dien-7-ylacetat (FL nr. 09.278) og myrtenylacetat (FL nr. 09.302) var det frist for å sende inn ytterligere data innen 30. april 2016. EFSA er ikke ferdig med sin vurdering av stoffene. KOM har derfor besluttet å endre betingelsene for bruk av de fem stoffene, slik at de bedre avspeiler bruksområdene for disse.

Overgangstid

Matvarer der noen av de fem smaksstoffene er tilsatt, som ikke er i samsvar med vilkårene fastsatt i vedlegg I til forordningen, og var lovlig plassert på markedet før ikrafttredelsen av denne forordning, kan markedsføres inntil deres dato for minimum holdbarhet eller dato for bruk.
Matvarer importert til EU/EØS der noen av disse aromastoffene som er lagt til, og som ikke er i samsvar med vilkårene som er fastsatt i vedlegget til denne forordning, kan markedsføres inntil deres dato for minimum holdbarhet eller dato for bruk. Det må kunne vises at matvarene ble sendt fra den berørte tredjestaten og var på vei til EU/EØS før ikrafttredelsen av denne forordningen.
Overgangsperioder som er gitt over får ikke anvendelse for blandinger av aromastoffer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 6. juni 2011 nr 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten antas per i dag ikke å få uforutsette økonomiske konsekvenser for næringen. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.03.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.07.2016
Anvendelsesdato i EU
18.08.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 87, 20.12.2018, p. 232-235
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.12.2016
Anvendes fra i Norge
05.12.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1244
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro