Arbeidsgivers plikt til å informere arbeidstakeren om vilkårene i arbeidsavtalen

Tittel

Rådsdirektiv 91/533/EØF av 14. oktober 1991 om arbeidsgivers plikt til å informere arbeidstakeren om vilkårene i arbeidsavtalen eller arbeidsforholdet

Council Directive 91/533/EEC of 14 October 1991 on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2017)

Sammendrag av innhold
I forbindelse med Kommisjonens fremleggelse av den Europeiske søylen for sosiale rettigheter (The European Pillar of Social Rights) 26. april 2017, har Kommisjonen tatt initiativ til en konsultasjon med partene i arbeidslivet om en mulig revisjon av Direktiv 91/53/ECC, jf. TFEU artikkel 154. I denne første fasen ønsker Kommisjonen partenes syn på en mulig revisjon av direktivet.

Gjeldende direktiv inneholder regler som forplikter arbeidsgiver å informere arbeidstaker om hovedinnholdet i arbeidsavtalen, og er i norsk rett implementert i arbeidsmiljøloven §§ 14-5 og 14-6.

Konsultasjonen av det første utkastet til søylen for sosiale rettigheter i 2016 avdekket at det er en økende utfordring å definere og anvende adekvate rettigheter for mange arbeidstakere i lys av nye og utypiske arbeidsforhold. Klarhet i hvilke rettigheter og plikter som gjelder er viktig for alle arbeidstakere, uavhengig av tilknytningsform.

Særlig to hovedutfordringer er fremhevet i konsultasjonsdokumentet om direktivet:

• Sikre at alle arbeidstakere får adekvat informasjon om sine arbeidsvilkår i tide og i skriftlig form, og
• Oppnå sammenfall (lik praksis) for en rekke viktige rettigheter for alle arbeidstakere.

Kommisjonen løfter frem noen konkrete mulige tiltak for å forbedre direktivets virkning/effektivitet:

• Utvide eller presisere direktivets personelle anvendelsesområde
• Utvide "informasjonspakken", dvs. tilføye flere arbeidsvilkår som arbeidsgiver må informere arbeidstaker om
• Modifisere eller endre sanksjonene for brudd på informasjonsplikten, for å gjøre direktivet mer effektivt
• Redusere to-måneders-fristen som arbeidsgiver har til å gi informasjon.

Kommisjonen har videre løftet frem muligheten for at direktivet utvides med noen materielle minimumsrettigheter for alle arbeidstakere:

• Rett til en på forhånd fastsatt maksimal varighet på prøvetid,
• Rett til et fastsatt antall timer i arbeidsforhold der arbeidstiden varierer mye for å sikre en viss forutsigbarhet for arbeidstiden,
• Rett til en kontrakt med et minimum antall timer basert på gjennomsnittlig nivå for antall timer arbeidet i løpet av en forutgående periode av en viss varighet for veldig fleksible kontakter,
• Rett til å be om ny ansettelsesform og arbeidsgivers plikt til å svare,
• Rett til opplæring,
• Rett til en rimelig oppsigelsestid ved oppsigelse/tidlig terminering av kontrakt,
• Rett til adekvat erstatning ved ugyldig oppsigelse eller ulovlig terminering av kontrakt, og,
• Rett til tilgang på effektiv og upartisk tvistebehandling ved oppsigelse/avskjed eller urettferdig behandling.

Sakkyndige instansers merknader
Konsultasjondokumentet har foreløpig ikke vært forelagt spesialutvalget eller andre berørte.

Vurdering
Norge har foreløpig ikke inntatt noen norsk posisjon i saken.

Status
Konsultasjondokumentet er nå til konsultasjon hos partene (EU-nivå).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.10.1991
Gjennomføringsfrist i EU
30.06.1993
Anvendelsesdato i EU
30.06.1993
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
21.03.1994
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.1994
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.1994
Siste saker i EFTA-domstolen

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Anvendes fra i Norge
01.07.2013
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31991L0533
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro