Åpenhet om gass- og elektrisitetspriser til industrien

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/92/EF av 22. oktober 2008 om en fellesskapsprosedyre med hensyn til åpenhet om prisen på gass og elektrisitet til den endelige forbruker i industrien (omarbeiding)

Directive 2008/92/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 concerning a Community procedure to improve the transparency of gas and electricity prices charged to industrial end-users (recast)

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra europaparlaments- og rådsdirektivet, dansk utgave)

(1) Rådets direktiv 90/377/EØF af 29. juni 1990 om en fællesskabsprocedure med hensyn til gennemsigtigheden af prisen på gas og elektricitet til den endelige forbruger i industrien er adskillige gange blevet ændret væsentligt. I forbindelse med nye ændringer af nævnte direktiv bør der af hensyn til klarheden foretages en omarbejdning af de pågældende bestemmelser.

(2) For så vidt som gennemsigtigheden af energipriserne styrker de vilkår, som sikrer, at konkurrencen ikke fordrejes på det fælles marked, er den af væsentlig betydning for det indre energimarkeds oprettelse og funktion.

(3) Gennemsigtigheden kan bidrage til at fjerne eventuel forskelsbehandling over for forbrugerne, idet den begunstiger disses frie valg mellem energiformer og leverandører.

(4) Den nuværende gennemsigtighed er uensartet med hensyn til de forskellige energiformer og medlemsstater og regioner i Fællesskabet, og dette bringer gennemførelsen af det indre energimarked i fare.

(5) De priser, som industrien i Fællesskabet betaler for den energi, den forbruger, udgør imidlertid en af de faktorer, der er afgørende for konkurrenceevnen, og bør derfor behandles fortroligt.

(6) Det system med standardforbrugere, som De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor (Eurostat) anvender i sine publikationer om priser og prissystemet, som er taget i anvendelse for de store elforbrugere i industrien, sikrer, at gennemsigtigheden ikke bliver en hindring for beskyttelsen af fortroligheden.

(7) De forbrugerkategorier, der anvendes af Eurostat, bør udvides til de øvre grænser, hvor forbrugernes repræsentativitet skulle være sikret.

(8) Herved skulle prisgennemsigtigheden ved det endelige forbrug være opnået, uden at den nødvendige fortrolighed i forbindelse med kontrakterne bringes i fare. For at bevare fortroligheden skal der være mindst tre forbrugere i en given forbrugerkategori, for at der kan offentliggøres en pris.

(9) Disse oplysninger, som angår gas og elektricitet, som forbruges af industrien i energimæssige slutanvendelser, muliggør også en sammenligning med de øvrige energikilder (olie, kul samt fossil og vedvarende energi) og med de øvrige forbrugere.

(10) De virksomheder, som leverer gas og elektricitet, samt de industrielle forbrugere af gas eller elektricitet forbliver — uanset anvendelsen af dette direktiv — underkastet traktatens konkurrenceregler, og som følge heraf kan Kommissionen kræve, at de giver meddelelse om priser og salgsbetingelser.

(11) Kendskab til de gældende prissystemer er en del af prisgennemsigtigheden.

(12) Kendskab til forbrugernes fordeling pr. kategori samt til deres respektive andele af markedet er ligeledes en del af prisgennemsigtigheden.

(13) Indsendelse af oplysninger til Eurostat om priser og betingelser for salg til forbrugere, ledsaget af oplysninger om gældende prissystemer samt om fordelingen af forbrugere pr. forbrugskategori, bør give Kommissionen mulighed for at være underrettet, således at den om nødvendigt kan træffe passende foranstaltninger eller fremsætte forslag på baggrund af situationen på det indre energimarked.

(14) Pålideligheden af de data, der indsendes til Eurostat, vil blive større, hvis virksomhederne selv udarbejder dem.

(15) Kendskab til beskatning og skattelignende afgifter i hver af medlemsstaterne er væsentlig for sikring af prisgennemsigtigheden.

(16) Det er nødvendigt med midler til kontrol af pålideligheden af de oplysninger, der indsendes til Eurostat.

(17) Opnåelse af gennemsigtigheden forudsætter offentliggørelse og størst mulig udbredelse til forbrugerne af oplysninger om priser og prissystemer.

(18) Gennemførelsen af denne energiprisgennemsigtighed bør baseres på afprøvede metoder og teknikker, der er udarbejdet og anvendt af Eurostat med hensyn til såvel behandlingen og kontrollen af dataenes gyldighed som deres offentliggørelse.

(19) Med henblik på oprettelsen af det indre energimarked bør ordningen med gennemsigtighed gennemføres hurtigst muligt.

(20) Forudsætningen for, at direktivet kan finde ensartet anvendelse i alle medlemsstaterne, er, at der findes et tilstrækkeligt udbygget naturgasmarked og tilstrækkelige infrastrukturer.

(21) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen.

(22) Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelse til at foretage de nødvendige ændringer af bilag I og II som følge af konstaterede specifikke problemer. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(23) Eftersom de nye bestemmelser, der indføres i dette direktiv, kun vedrører udvalgsproceduren, er der intet krav om, at de skal gennemføres af medlemsstaterne.

(24) Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag III, del B, angivne frister for gennemførelse af direktiverne i national ret.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.11.2007
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.10.2008
Gjennomføringsfrist i EU
01.01.2009
Anvendelsesdato i EU
01.01.2009
Opphører å gjelde
01.03.2017
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 26.1.2017, p. 326-336
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.04.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2013
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008L0092
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro