Anvendelse av konkurranseregler for transport med jernbane og på vei og vannveier (kodifisering)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr 169/2009 av 26. februar 2010 om anvendelse av konkurranseregler for transport med jernbane, på vei og på seilbare vannveier (kodifisert utgave)

Council Regulation (EC) No 169/2009 of 26 February 2009 applying rules of competition to transport by rail, road and inland waterway (Codified version)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.12.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.3.2010)

Sammendrag av innhold
Traktaten om Den europeiske unions virkemåte artikkel 101 setter forbud mot samarbeid som har til formål eller virkning å begrense konkurransen. Traktaten artikkel 101 tilsvarer EØS-avtalen artikkel 53. Artikkel 101 nr. 3 gir unntak fra forbudet dersom de fire angitte vilkårene for unntak er oppfylt. Tidligere forutsatte et unntak etter artikkel 101 nr. 3 et formelt vedtak av Kommisjonen, enten ved enkeltvedtak eller ved unntak for bestemte grupper/typer avtaler, såkalte gruppefritak. Etter ikrafttredelsen av rådsforordning (EF) nr. 1/2003, gir art. 101 nr. 3 et automatisk unntak fra forbudet (legalunntak) dersom vilkårene er oppfylt. Det er foretakenes ansvar å selv vurdere om deres adferd er lovlig i henhold til artikkel 101. Kommisjonen har likevel opprettholdt ordningen med gruppefritak for å lette vurderingen for foretakene og gi de foretak som oppfyller vilkårene i gruppeunntaket en "trygg havn", samt for å gi veiledning til nasjonale konkurransemyndigheter når de håndhever artikkel 101 på slike avtaler.

Rådsforordning (EØF) nr. 1017/68 av 19. juli 1968 fastsatte unntak fra forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i Romatraktaten artikkel 85 nr. 3 (nå Traktaten om den europeiske unions virkemåte artikkel 101 nr. 3) for visse typer avtaler om transport med jernbane og på vei og innlands vannvei. Forordningen er blitt vesentlig endret flere ganger. Av klarhetshensyn og av praktiske årsaker har det vært ønskelig å konsolidere regelverket i én forordning. Rådsforordning (EF) nr. 169/2009 erstatter, men endrer ikke det materielle innholdet i forordning (EØF) 1017/68.

Merknader
Rettsakten erstatter rådsforordning (EØF) nr. 1017/68, som er innlemmet i EØS-avtalen. Rettsakten er derfor EØS-relevant.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Saken har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 130/2010 av 9. desember 2010. Gruppefritaket er gjennomført i norsk rett ved forskrift 13. desember 2010 nr. 1594 om endring i forskrift om materielle konkurranseregler.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.11.2006
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.02.2009
Anvendelsesdato i EU
25.03.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 3.9.2015, p. 30-34
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.12.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.12.2010
Anvendes fra i Norge
13.12.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0169
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro