Analysemetoder for påvisning av bestanddeler av animalsk opprinnelse i fôr: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2022/893 av 7. juni 2022 om endring av vedlegg VI til kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009 om fastsettelse av analysemetoder for bestemmelse av bestanddeler av animalsk opprinnelse i forbindelse med offentlig kontroll av fôr

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/893 of 7 June 2022 amending Annex VI to Regulation (EC) No 152/2009 as regards the methods of analysis for the detection of constituents of terrestrial invertebrates for the official control of feed

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.6.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 152/2009 er der fastsat analysemetoder, der anvendes til støtte for offentlige kontrol med henblik på håndhævelse af forbuddet mod anvendelse af forarbejdet animalsk protein i foder til dyr bestemt til fødevareproduktion. Dette omfatter analysemetoder til bestemmelse af animalske bestanddele som led i den offentlige kontrol af foder, som er beskrevet i bilag VI til nævnte forordning, og som udføres ved lysmikroskopi eller polymerasekædereaktion (PCR).

(2) Anvendelse af forarbejdet animalsk protein afledt af opdrættede insekter er blevet tilladt i akvakulturdyrs foder ved Kommissionens forordning (EU) 2017/893 og i svine- og fjerkræfoder ved Kommissionens forordning (EU) 2021/1372, men er stadig forbudt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 i visse foderstoffer, navnlig i foder til drøvtyggere.

(3) EU-referencelaboratoriet for animalske proteiner i foderstoffer har udviklet og valideret en særlig protokol, herunder et dobbelt sedimenteringstrin, som sikrer påvisning af partikler fra hvirvelløse landdyr, herunder insekter, hvis de forekommer i fodermidler, foderblandinger og forblandinger, der underkastes laboratorietest. Med dette supplerende trin bør protokollen anvendes inden for rammerne af offentlig kontrol til at verificere, at forbuddet mod anvendelse af forarbejdet animalsk protein af insekter i visse foderstoffer til dyr bestemt til fødevareproduktion håndhæves korrekt.

(4) Beskrivelsen af lysmikroskopimetoden i bilag VI til forordning (EF) nr. 152/2009 bør derfor tilpasses med henblik på at medtage et dobbelt sedimenteringstrin i protokollen for klargøring af prøver, der skal testes med henblik på påvisning af bestanddele af hvirvelløse landdyr.

(5) Bilag VI til forordning (EF) nr. 152/2009 bør derfor ændres.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.06.2022
Anvendelsesdato i EU
28.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet