Aerosoldirektivet: endringsbestemmelser om merking av beholdere

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2013/10/EU av 19. mars 2013 om endringer i rådsdirektiv 75/324/EØF om tilnæring av medlemstatens lovgivning om aerosolbeholdere med henblikk på å tilpasse bestemmelser om merking til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger

Commission Directive 2013/10/EU of 19 March 2013 amending Council Directive 75/324/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to aerosol dispensers in order to adapt its labelling provisions to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.10.2013)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsdirektiv 2013/10/EU av 19. mars 2013 endrer rådsdirektiv 75/324/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om aerosolbeholdere. Formålet er å tilpasse direktivets bestemmelser om merking til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger.

Etter direktiv 75/324/EØF skal et aerosol som klassifiseres som «brannfarlig» eller «ekstremt brannfarlig» merkes i henhold til rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av lovgivning om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer.

Forordning (EF) nr. 1272/2008 erstatter, fra 1. juni 2015, direktiv 67/548/EØF og Europaparlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF om klassifisering og merking av farlige stoffblandinger. Det er derfor nødvendig å tilpasse direktiv 75/324/EØF til forordningen.

For aerosoler som inneholder et enkeltstoff trer bestemmelsene i direktiv 2013/10/EU i kraft 19. juni 2014. For aerosoler som inneholder stoffblandinger trer direktivets bestemmelser i kraft 1. juni 2015. I henhold til direktivets overgangsbestemmelser kan imidlertid produsenter av aerosoler som inneholder stoffblandinger benytte direktivets merkekrav før dette tidspunktet hvis de ønsker det. Aerosoler som inneholder stoffblandinger og som er merket og gjort tilgjengelig i markedet før 1. juni 2015, trenger ikke å merkes om før 1. juni 2017.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten, direktiv 75/324/EØF, er hjemlet i traktatens artikkel 100.

Gjeldende norsk lovgivning: Direktiv 75/324/EØF er gjennomført i norsk rett i forskrift 1. mars 1996 nr. 229 om aerosolbeholdere. Forordning (EF) 1272/2008 er gjennomført i forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP).

Rettslige konsekvenser: Gjennomføring av direktiv 2013/10/EU i norsk rett vil skje ved endringer i forskrift om aerosolbeholdere.

Økonomiske og administrative konsekvenser: Gjennomføring av direktiv 2013/10/EU anats å ikke ha vesentlige økonomiske og administrative konsevenser.

Gruppe 2: Direktivet er vurdert til å omfattes av gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendringer som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under behandling i Spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Direktiv 2013/10/EU ble vedtatt 19. mars 2013 og publisert i OJ 20. mars 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.09.2012
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
19.03.2013
Gjennomføringsfrist i EU
19.03.2014
Anvendelsesdato i EU
19.06.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
27.06.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.06.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.06.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013L0010
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro