Adgang til søking i visuminformasjonssystemet (SIS) for å forebygge og etterforske terrorhandlinger

Tittel

Rådsvedtak 2008/633/JIS av 23. juni 2008 om adgang til søking i visuminformasjonssystemet (VIS) for ansvarlige myndigheter i medlemsstatene og for Europol med hensyn på forebygging, avsløring og etterforsking av terrorhandlinger og andre alvorlige straffbare handlinger

Siste nytt

Godkjent av regjeringen 30.6.2009 for innlemmelse i Schengen-samarbeidet

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Som led i den gradvise indførelse af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed skal EU sikre, at der er fri bevægelighed for personer og et højt sikkerhedsniveau. I den forbindelse er udviklingen og indførelsen af visuminformationssystemet (VIS) som et system for udveksling af visumoplysninger mellem medlemsstaterne blevet givet højeste prioritet. Det er et af de vigtigste initiativer inden for de EU-politikker, der sigter mod at skabe et højere sikkerhedsniveau.

Den 19. februar 2004 vedtog Rådet et sæt konklusioner om visuminformationssystemet, hvori det understregede, at et at formålene med VIS er at bidrage til en bedre forvaltning af den fælles visumpolitik og til den indre sikkerhed samt til bekæmpelse af terrorisme. Rådet vedtog den 8. juni 2004 Rådets beslutning 2004/512/EF om indførelse af visuminformationssystemet (VIS), der udgør det påkrævede retsgrundlag for opførelse af de nødvendige bevillinger til udvikling af VIS på De Europæiske Fællesskabers budget og gennemførelse af denne del af budgettet; i beslutningen fastlægges VIS' arkitektur, og Kommissionen får mandat til at udvikle VIS på det tekniske plan med bistand fra SIS II-Udvalget. De nationale systemer skal tilpasses og/eller udvikles af medlemsstaterne. Med henblik på at gennemføre beslutningen fremlagde Kommissionen den 28. december 2004 et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold. Videreudviklingen og indførelsen af VIS, specielt i forbindelse med den indre sikkerhed, herunder terrorbekæmpelse, kræver, at der udarbejdes en sammenhængende juridisk ramme, som supplerer VIS-forordningen.

Rådet vedtog på sit møde den 7. marts 2005 et sæt konklusioner, hvori det hedder, at "der for fuldt ud at nå målet om forbedring af den indre sikkerhed og terrorbekæmpelsen (…) bør sikres konsultationsadgang til VIS for de myndigheder i medlemsstaterne, der har ansvaret for den indre sikkerhed, inden for rammerne af udøvelsen af deres kompetence med hensyn til forebyggelse og afsløring af straffelovsovertrædelser og efterforskning på området, bl.a. med hensyn til terrorhandlinger eller -trusler" under "nøje overholdelse af bestemmelserne om beskyttelse af personoplysninger"; dette blev gentaget den 13. juli 2005.

Formålet med dette forslag er at indføre det påkrævede retsgrundlag med hjemmel i afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union for at skabe grundlaget og fastsætte betingelserne for, at de myndigheder i medlemsstaterne, der har ansvaret for den indre sikkerhed, og Den Europæiske Politienhed (Europol) kan få adgang til visuminformationssystemet (VIS). Det vil give dem mulighed for at søge i VIS med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og de former for kriminalitet og de lovovertrædelser, der hører ind under Europols kompetenceområde i henhold til artikel 2 i Europol-konventionen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.11.2005
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.06.2008
Anvendelsesdato i EU
02.09.2008
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Anvendes fra i Norge
30.06.2009