Vannmangel og tørke i EU - statusrapport for 2009

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Rådet og Europaparlamentet: 2. oppfølgingsrapport til meddelelsen om vannmangel og tørke i Den europeiske union - KOM(2007) 414

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 18.5.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

Miljø: Vandknaphed og tørke – et stort problem mange steder i EU
Kommissionen offentliggjorde i dag en rapport om, hvor langt medlemsstaterne er nået med at løse problemet med vandknaphed og tørke. Selvom nedbørsmængden i Sydeuropa var større i 2009 end i de foregående år, er der stadig behov for en større indsats for at bremse og vende udviklingen med den overdrevne udnyttelse af de begrænsede vandressourcer i EU. Der er behov for en effektiv prispolitik for vand og effektiviserings- og besparelsesforanstaltninger for at sikre, at Europa har tilstrækkelige vandmængder af god kvalitet til at imødekomme brugernes behov og løse de klimaskabte problemer.

EU's miljøkommissær, Janez Potočnik, udtalte i den forbindelse, at: "Vand er liv og derfor er vandpolitik vores livsforsikring. Rapporten understreger vigtigheden af at integrere vandpolitik i bredere politiske mål på alle niveauer, både i EU og i medlemsstaterne. Vores vandpolitiske tiltag skal frem for alt være bæredygtige: vi kan ikke tillade os at bruge af fremtidens vandressourcer på forskud".

Vandknaphed – et europæisk problem
Balancen mellem vandefterspørgsel og vandtilgængelighed har nået et kritisk punkt mange steder i Europa. Vandknaphed og tørke viser sig som en kæmpe udfordring, og klimaændringerne forventes at gøre tingene værre.

Af den nye rapport fremgår, at nogle medlemsstater er begyndt at opleve permanent knaphed på vand i hele landet. Problemet er ikke kun begrænset til middelhavslandene. Tjekkiet melder om områder med hyppig vandknaphed, og Frankrig og Belgien melder om overudnyttede grundvandsmagasiner.

Kommissionen har i adskillige år opfordret medlemsstaterne til at indføre strategiske initiativer som prissætning på vand, forbedrede instrumenter til forvaltning af vandressourcer og effektiviserings- og vandbesparelsesforanstaltninger.

En rapport udarbejdet for Kommissionen i 2009 viste, at indførelse af bindende krav til vandforbrugende udstyr i henhold til det udvidede direktiv om miljøvenligt design kan medføre væsentlige besparelser. Hvis vandforbrugende husholdningsapparater blev omfattet heraf, kunne den samlede offentlige vandforsyning i EU reduceres med 19,6 % svarende til et fald på 3,2 % i den samlede årlige vandindvinding i EU. Nedsættes vandforbruget til energirelaterede produkter som for eksempel vandhaner, brusere og badekar kan det også føre til en potentiel nedsættelse af behovet for opvarmning med op til 20 %, og ændringer i varigheden af brusebad, badehyppighed eller brug af vandhaner kan resultere i besparelser på mellem 20 og 30 %.

Den foreliggende rapport bekræfter, at god vandforvaltning bør tage udgangspunkt i vandhierarkiet og prioritere forvaltning af vandefterspørgslen. Alternative vandforsyningsmuligheder bør kun tages i betragtning, når mulighederne for vandbesparelser er udtømt.

I rapporten udtrykker Kommissionen også bekymring med hensyn til forsinkelsen af vandrammedirektivets gennemførelse i de medlemsstater, der er hårdest ramt af knaphed på vand. Medlemsstaternes frist for at forelægge deres planer for forvaltning af EU's vandopløbslande udløb i marts, og i nogle medlemsstater er høringerne om disse planer endnu ikke påbegyndt.

En plan for beskyttelse af EU's vandressourcer
Kommissionen er ved at indlede en række forberedende aktiviteter med henblik på en revision i 2012 af politikken vedrørende vandknaphed og tørke. I 2010 vil der blive sat fokus på effektiv vandanvendelse og særlig muligheden for besparelser i vandforbruget i bygninger, reduktion af lækager og effektiv vandanvendelse inden for landbruget.

Resultaterne af disse aktiviteter vil indgå i planen for beskyttelse af EU's vandressourcer i 2012 sammen med en revision af gennemførelsen af vandrammedirektivet og en vurdering af sårbarheden hos miljøressourcer som vand, biodiversitet og jord over for klimaændringer og andre menneskeskabte påvirkninger.

Rapporten i dens fulde ordlyd er tilgængelig på:
http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/eu_action.htm#2009

Nøkkelinformasjon