Utviklingen på jernbanemarkedet

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Rådet og Europaparlamentet: 2. rapport om overvåkingen av utviklingen på jernbanemarkedet

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 18.12.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

1. I de senere år har de europæiske jernbaner været inde i en periode med store omvæltninger, der dels skyldes udviklingen i de europæiske rammebestemmelser og dels økonomiske, samfundsmæssige og demografiske forhold.

2. På lovgivningssiden er der vedtaget en række foranstaltninger på EU-niveau siden
1990’erne; det drejer sig navnlig om tre lovpakker, som tager sigte på at oprette et integreret europæisk jernbanesystem, der bygger på fri konkurrence mellem jernbanevirksomhederne (se bilag 1 [1]).

3. Denne udvikling er nu ved at gå ind i en afgørende fase; hvor markedsåbningen i første omgang kun drejede sig om godstransporten, er det nu den internationale passagerbefordring, som åbnes for konkurrence fra den 1. januar 2010. Parallelt hermed er rammebestemmelserne på områderne interoperabilitet og jernbanesikkerhed ændret for nylig med vedtagelsen af hhv. direktiv 2008/57/EF og direktiv 2008/110/EF [2].

4. Denne løbende udvikling af lovrammerne ligger til grund for lovgivers beslutning om, at Kommissionen kontinuerligt skal overvåge udviklingen på EU’s jernbanemarked for at kunne vurdere, hvilke virkninger EU's politiske foranstaltninger har på jernbanemarkedet, og for lettere at kunne fastlægge foranstaltninger, som det vil være hensigtsmæssigt at vedtage og gennemføre på jernbaneområdet i fremtiden.

5. Denne rapport opfylder forpligtelsen til at overvåge EU's jernbanemarked, som det er fastsat i direktiv 2001/12/EF [3].

6. En tidligere meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om overvågning af udviklingen på jernbanemarkedet blev vedtaget den 18. oktober 2007 og opfyldte ligeledes denne forpligtelse [4]. Nærværende rapport er ikke blot en ajourføring af det første dokument; den tager også en række nye spørgsmål op i forbindelse med emner, som ikke blev behandlet i den foregående rapport.

[1] Denne rapport om overvågningen af udviklingen på jernbanemarkedet ledsages af et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, som omfatter 26 bilag.
[2] Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet (EUT L 191 af 18.7.2008) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/110/EF af 16. december 2008 om ændring af Rådets direktiv 2004/49/EF om jernbanesikkerhed i EU (EUT L 345 af 23.12.2008).
[3] Del Va i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/12/EF af 26. februar 2001 om ændring af Rådets direktiv 91/440/EØF om udvikling af Fællesskabets jernbaner (EFT L 75 af 15.3.2001).
[4] Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om overvågningen af udviklingen på jernbanemarkedet af 18. oktober 2007 (KOM(2007) 609).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.12.2009

EØSEFTA/EØS-flagg