Strategi for integrert produktpolitikk

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europapaprlamentet og Rådet om integrert produktpolitikk: miljøpåvirkninger sett i et livssyklusperspektiv

Status:

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.10.2010)

Sammendrag av innhold
Utgangspunktet for Integrert produktpolitikk er livsløpstenking i forhold til uttak av råvarer, produksjon, bruk og kassering av produkter og tjenester. IPP bygger på livsykus­perspektivet, medvirkning fra alle aktører, markedsdrevet innretning, anvendelse av optimal blanding av ulike instrument. Formålet er å utvikle frivillige virkemidler som kan bidra til utviklingen av grønnere produkter og som skal støtte opp under offentlige reguleringer.

Strategien skal sees på som et tillegg til andre strategier så som det sjette miljøhandlingsprogram og dets tematiske strategier, handlingsprogrammet for miljøteknikk og Lisboaprosessen. Strategien er også Kommisjonenes bidrag til 10 års rammeverket for program for bærekraftig produksjon og forbruk som ble besluttet på toppmøtet i Johannesburg 2002.

Status
Communication Paper ble lagt frem av EU-kommisjonen 18.06.03. Dokumentet ble behandlet og vedtatt i det Europeiske rådet 27. 10.03. Tidspunkt for behandling i Parlamentet er usikkert. Kommisjonen oppretter en fast arbeidsgruppen med faste møter to ganger årlig. Hvert land kan oppnevne ett medlem. EFTA landene, Romania og Bulgaria kan også nominere representanter. Ulike organisasjoner som CEN, EEB og eurocommerse kan også delta. Første møte fant sted i Brussel 24. februar. I Norge ble kommunikasjonen sendt på høring til diverse interesseorganisasjoner, departementer og etater 14. 08.03. Vi har fått svar fra 8 høringsinstanser, blant andre Barne- og Familiedepartementet, Forbrukerrådet, NHO, LO, SFT, Norges Naturvernforbund, GRIP.

I Norge skal saken sees i sammenheng med videre arbeid med handlingsplan for Lokal Agenda 21.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.06.2003