Status for bekjempelse av salmonella i næringsmidler i EU

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om status med hensyn til bekjempelse av salmonella som følger næringsmidler i EU

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 29.5.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Formålet med denne meddelelse er at informere Europa-Parlamentet og Rådet om den aktuelle situation med hensyn til gennemførelsen af fællesskabsbestemmelserne om bekæmpelse af salmonella og om de resultater, der er opnået siden vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 af 17. november 2003 om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser [1] og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/99/EF af 17. november 2003 om overvågning af zoonoser og zoonotiske agenser [2]. Denne meddelelse omhandler desuden anden fællesskabslovgivning og -indsats til sikring/forbedring af bekæmpelsen af salmonella i hele fødevarekæden.

Indledning
Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) rapporterede om 151 995 salmonellosetilfælde hos mennesker i 2007 i Den Europæiske Unions 27 medlemsstater, hvilket svarer til en incidens på 31,1 pr. 100 000 indbyggere [3]. Det står imidlertid klart, at antallet af tilfælde hos mennesker er kraftigt undervurderet og underrapporteret [4].

En del af de ovenfor nævnte tilfælde hos mennesker blev konstateret i forbindelse med 3 131 fødevarebårne udbrud [5], hvilket er 64,5 % af det samlede antal fødevarebårne udbrud med kendt oprindelse. Salmonellaudbruddene berørte 22 705 personer, hvoraf 14 % blev indlagt, og 23 døde. 95 % af udbruddene med kendt serotype skyldtes Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium.

Mennesker kan pådrage sig en salmonellainfektion ved at indtage kontaminerede fødevarer (hyppigst) eller kontamineret drikkevand. Animalske produkter, hovedsagelig æg og kød(produkter), angives som de vigtigste smittekilder, men også bagværk, frugt, grøntsager og chokolade har været årsag til salmonellaudbrud.

Endnu et folkesundhedsproblem er dannelsen af antimikrobiel resistens hos mennesker i forbindelse med brug af antimikrobielle stoffer i husdyrproduktionen [6].

1 EUT L 325 af 12.12.2003, s. 1.
2 EUT L 325 af 12.12.2003, s. 31.
3 The Community Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses and Zoonotic Agents in the European Union in 2007 (EFSA Journal (2009) 223).
4 Scientific Opinion of the Panel on Biological Hazards on a quantitative microbiological risk assessment on Salmonella in meat: Source attribution for human salmonellosis from meat. EFSA Journal (2008) 625, 1-32.
5 Ved udbrud forstås to eller flere tilfælde hos mennesker med forbindelse til en og samme kilde. Sådanne udbrud påkalder sig mediernes opmærksomhed i modsætning til enkelttilfælde.
6 Se:www.who.int/foodborne_disease/resistance.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.05.2009