Norsk flyktning- og migrasjonspolitikk i et europeisk perspektiv

Tittel

Melding til Stortinget nr. 9 (2009-2010): Norsk flyktning- og migrasjonspolitikk i et europeisk perspektiv

Siste nytt

Stortingsmelding lagt fram 19.3.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Justis- og politidepartementets pressemelding 19.3.2010)

Felles utfordringer, felles løsninger
– Som et lite land, er Norge tjent med en koordinert og harmonisert global migrasjonspolitikk. Skal en slik ambisjon realiseres, må EU spille en nøkkelrolle. Regjeringen legger derfor stor vekt på å styrke samarbeidet med EU på flyktning- og migrasjonsfeltet. Schengen-samarbeidet og Dublin-samarbeidet er naturlige utgangspunkt for dette, sier justisminister Knut Storberget.

Regjeringen legger i dag frem stortingsmeldingen om norsk flyktning- og migrasjonspolitikk i et europeisk perspektiv. Meldingen skal bidra til kunnskap og åpenhet om norsk samarbeid og samhandling med EU på justis- og innenriksområdet.

– Bare gjennom mer samarbeid, harmonisering og koordinering kan Europa møte de utfordringene vi står overfor på flyktning- og migrasjonsområdet. Utfordringene på dette feltet er de samme for mange land i Europa. For å møte disse felles utfordringene, må løsningene bygge på samarbeid og felles handling, sier justisministeren.

Regjeringens overordnete mål for arbeidet på flyktning- og innvandringsområdet er en samfunnstjenlig og styrt innvandring, og en human, solidarisk og rettssikker asyl- og flyktningpolitikk. Innvandringen skal være styrt for å sikre en stabil økonomisk og sosial utvikling. Stortingsmeldingen drøfter ulike alternativer på bakgrunn av utviklingstrekkene i Europa og de utfordringene vi står overfor.

– Norsk flyktning- og migrasjonspolitikk bestemmes av norske politiske myndigheter, basert på nasjonale premisser, og i overensstemmelse med Norges internasjonale forpliktelser og avtaler. For Norge, som for alle land, legger imidlertid hendelser og utviklingen i land rundt oss viktige føringer for handlingsrommet vi har for den nasjonale politikkutviklingen. Innvandringen til Norge betinges i stor grad av ytre omstendigheter som krig og konflikt, verdensøkonomien og etterspørsel etter internasjonal arbeidskraft, og ikke minst politikken som våre naboland fører. Derfor er det viktig å harmonisere vår politikk med våre nærmeste naboer, sier justisminister Storberget.

Politikkutviklingen i EU vil påvirke Norge. Videreutviklingen av EUs lovgivning vil medføre endringer på saksområdene som Norge er knyttet til gjennom Schengen- og Dublin-samarbeidet. Regjeringen vil derfor videreutvikle samarbeidet med EU på flere felt innenfor flyktning- og migrasjonsområdet. På asylfeltet gjelder det gjenbosetting og samarbeid med opprinnelses- og transittland. Det er behov for å drøfte hvilke muligheter og begrensninger som ligger i Norges samarbeidsordninger med EU, og aktuelle handlingsalternativer sett med norske øyne.