Mulige endringer til gjeldene regulering av finansmarkedet

Tittel

Arbeidsdokument fra Kommisjonen om mulige endringer til gjeldende finansmarkedsregulering

Del av:

Siste nytt

Arbeidsdokument lagt fram av Kommisjonen 23.9.2009

Nærmere omtale

Red. anm: Klikk på lenken til "Finanstilsynspakken" over for å se andre saker som inngår i denne regelverkspakken.

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

Kommissionen vedtager forslag til lovgivning for at styrke finanstilsynet i Europa
Europa-Kommissionen har i dag vedtaget forslag til en vigtig lovgivningspakke, der tager sigte på en markant stramning af tilsynet med finanssektoren i Europa. Formålet med disse ordninger med styrket samarbejde er på vedvarende vis at underbygge den finansielle stabilitet i hele EU, at sikre, at samme grundlæggende tekniske bestemmelser anvendes og håndhæves konsekvent, at identificere risici i systemet i en tidlig fase og at gøre det muligt at handle i fællesskab på en langt mere effektiv måde i krisesituationer og ved at bilægge tvister mellem tilsynsmyndigheder. Med lovgivningen oprettes der et nyt europæisk råd for systemiske risici (ESRB), der skal afdække risici i det finansielle system som helhed, og som har den vigtige funktion at udsende risikoadvarsler på et tidligt tidspunkt, som der skal reageres på hurtigt. Endvidere oprettes der et europæisk finanstilsynssystem (ESFS), der består af nationale tilsyns­myndigheder, og tre nye europæiske tilsynsmyndigheder for banksektoren, værdipapirsektoren og forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger.

Formanden for Europa-Kommissionen, José Manuel Barroso, udtalte : "Finansmarkederne favner hele Europa og hele verden, ikke blot de enkelte lande. Tilsynet med dem skal derfor også omfatte hele Europa og hele verden. Vi foreslår i dag et nyt europæiske tilsynssystem, der har medlemsstaterne opbakning, og som bygger på Larosière-rapporten. Vores mål er at beskytte de europæiske skatteydere mod en gentagelse af de dystre dage i efteråret 2008, hvor regeringer måtte hælde milliarder af euro på bankerne. Det europæiske system kan samtidig være til inspiration for et globalt system, og det vil vi arbejde for i Pittsburgh".

Kommissæren for det indre marked og tjenesteydelser, Charlie McCreevy, sagde: "Denne pakke er udtryk for Kommissionens hurtige og håndfaste indsats for at gøre noget ved manglerne i det finansielle tilsyn i Europa, og den kan være med til at hindre fremtidige finanskriser. Jeg opfordrer Rådet og Parlamentet til at vedtage pakken hurtigt, så de nye strukturer kan fungere fra 2010 ".

"Oprettelsen af et europæisk råd for systemiske risici, der skal afdække og forhindre risici for den finansielle stabilitet i EU, og nye ordninger til forbedring af tilsynet på institutionelt plan er vigtige tiltag til at rette op på ubalancerne i vores finansielle systemer og svaghederne i vores finansielle tilsynssystem, som i hvert delvis bærer skylden for finanskrisen" , tilføjede kommissæren for økonomiske og monetære anliggender, Joaquín Almunia.

Den aktuelle finanskrise har tydeliggjort svagheder i rammerne for tilsynet i EU, som fortsat er opsplittet på de forskellige medlemsstater, på trods af oprettelsen af EU's indre marked for over 10 år siden og på trods af betydningen af institutioner på EU-plan.

De nye lovgivningsmæssige forslag tager fat på sådanne svagheder ved såvel makrotilsynet som mikrotilsynet, ved at der oprettes:

• Et europæisk råd for systemiske risici (ESRB) , som skal overvåge og vurdere risici for det finansielle system som helhed ("makrotilsyn"). ESRB vil tilvejebringe et system for tidlig varsling af systemiske risici, som er under opsejling, og om nødvendigt fremsætte anbefalinger til tiltag, der skal fjerne disse risici.

• Et europæisk finanstilsynssystem (ESFS) , der tager sig af tilsynet med de enkelte finansieringsinstitutter ("mikrotilsyn"), og som består af et netværk af nationale finanstilsyn, der samarbejder med nye europæiske tilsynsmyndigheder, som blev etableret ved at omdanne de eksisterende udvalg vedrørende banksektoren, værdipapirsektoren og forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger. Der oprettes en europæisk bankmyndighed (EBA), en europæisk tilsynsmyndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) og en europæisk værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA).

ESRB får beføjelse til at udstede anbefalinger og advarsler til medlemsstaterne (herunder de nationale tilsynsmyndigheder) og til de europæiske tilsynsmyndigheder, som skal rette sig efter disse eller forklare, hvorfor de ikke har gjort det. Cheferne for ECB, de nationale centralbanker, de europæiske tilsynsmyndigheder og de nationale tilsynsmyndigheder deltager i ESRB. Oprettelsen af ESRB er i tråd med en række initiativer på multilateralt plan eller uden for EU, f.eks. G20's oprettelse af Financial Stability Board.

Hvad angår mikrotilsynet findes der for øjeblikket på EU-plan tre udvalg vedrørende finansielle tjenesteydelser, der beskæftiger sig med mikrotilsyn (tilsyn med de enkelte finansieringsinstitutter), og de har kun rådgivende funktioner: Det Europæiske Banktilsynsudvalg (CEBS), Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (CEIOPS) og Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (CESR).

De nye myndigheder overtager alle udvalgenes funktioner og får desuden ekstra kompetencer, f.eks.:

• udformning af forslag til tekniske standarder, som overholder principperne for bedre lovgivning
• bilæggelse af tvister mellem nationale tilsynsmyndigheder, hvis de i henhold til lovgivningen skal samarbejde eller blive enige
• bidrag til at sikre en konsekvent anvendelse af tekniske fællesskabsregler (bl.a. via peer reviews)
• Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed får direkte tilsynsbeføjelser over for kreditvurderingsbureauer
• en koordinerende rolle i krisesituationer.

Forslagene har været lagt ud til en omfattende høring både efter offentliggørelsen af anbefalingerne fra en ekspertgruppe, der var blevet nedsat på José Manuel Barrosos foranledning, og hvis formand var den forhenværende IMF-direktør Jacques de Larosière, og fra ultimo maj til medio juli, efter at Kommissionen havde skitseret sine forslag for Det Europæiske Råd. På EU-topmødet i juni blev der givet grønt lys for de nye rammer for tilsynet, og der blev opfordret til en hurtig vedtagelse af de fornødne retsakter.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.09.2009
Annen informasjon